Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Petroleumsressurser utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

16.04.2010 Oljedirektoratet har på oppdrag fra Stortinget samlet inn seismikk i området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VII og Troms II), og overleverer fredag 16. april sin rapport til olje- og energiminister Terje Riis -Johansen.

Det var da Stortinget behandlet den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (St.meld.nr.8 (2005-2006)) at Oljedirektoratet fikk oppdraget med å gjennomføre geologisk kartlegging. Hensikten er å styrke kunnskapen om mulige petroleumsforekomster i Nordland VII og Troms II.

Sommeren 2007, 2008 og 2009 samlet Oljedirektoratet inn 2D- og 3D-seismikk i området som ikke tidligere har vært åpnet for petroleumsvirksomhet. Disse dataene har bidratt til å øke forståelsen av geologien i komplekse områder.

Periodene for innsamling ble valgt etter råd fra Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og fiskernes organisasjoner. Det har vært viktig for Oljedirektoratet å legge innsamlingen slik at seismikken skulle være til minst mulig hinder for fiskeriene.

Basert på den nye kunnskapen og tidligere innsamlet data har Oljedirektoratet kartlagt områdene og beregnet ressurspotensialet. Evalueringen omfatter også Vestfjorden, uåpnet del av Nordland V, Nordland VI og området Eggakanten sørvest i Barentshavet.

Basert på dagens kunnskap er hovedkonklusjonene at:

  • Nordland VI framstår som det mest prospektive området for petroleumsressurser
  • Nordland VII og Troms II har et samlet forventet ressursestimat på høyde med det som forventes i Nordland VI.
  • Ressursanslaget for olje er større enn for gass i Nordland VI og VII. I Troms II er det størst sannsynlighet for gass.

Kontinentalsokkelen og -skråningen utenfor Nordland og Troms har en variert og kompleks geologi. Til sammen er 50 prospekter i Nordland VI,VII og Troms II kartlagt. Oljedirektoratet har beregnet de utvinnbare ressursene basert på en letemodellanalyse. Petroleumsressursene forventes å være 202 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Dette tilsvarer ca 1300 millioner fat. Usikkerhetsspennet i ressursestimatet forventes å ligge mellom 76 og 372 millioner Sm3 o.e. Tallene refererer til utvinnbar olje og gass.

Med utgangspunkt i det oppdaterte ressursbildet har Oljedirektoratet foretatt en økonomisk verdisetting av petroleumsressursene. Beregningene er basert på en rekke tekniske og økonomiske forutsetninger.

Forventet framtidig nettoverdi er anslått til rundt 500 milliarder kroner. For å synliggjøre merverdien ved stegvis utforskning i området har Oljedirektoratet også beregnet verdier ved hjelp av scenarioer. I scenarioene varierer lønnsomheten fra – 10 milliarder til om lag 1400 milliarder kroner.

Anslaget for de uoppdagede ressursene er forbundet med usikkerhet. Usikkerheten kan imidlertid reduseres over tid, for eksempel gjennom stegvis utforskning med boring av letebrønner.

Oppdatert: 20.04.2010