Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Petroleumsvirksomheten i Nordsjøen - status

16.08.2010 Sektorrapporten Statusbeskrivelse for petroleumsvirksomheten med hovedvekt på norsk sokkel er nå tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsted.

Regjeringen har satt i gang en prosess for å etablere en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak innen 2013. Forvaltningsplanen Nordsjøen og Skagerrak skal videreføre og styrke gjennomføringen av en helhetlig og økosystembasert forvaltning av de norske havområdene.

En integrert og helhetlig forvaltning innebærer å se alle sektorenes påvirkning under ett. Før det kan skje, er det viktig å få en samlet oversikt over sektorenes nåværende og planlagte aktivitet i havområdet.

Som en del av faktagrunnlaget er det derfor utarbeidet statusbeskrivelser for næringsaktivitet:

 • Statusbeskrivelse for fiskeriaktivitet
 • Statusbeskrivelse for skipstrafikk
 • Statusbeskrivelse for petroleumsvirksomhet >> 
 • Statusbeskrivelse for andre energiformer (havvind)
 • Statusbeskrivelse for land- og kystbasert aktivitet.

Hovedformålet med disse statusbeskrivelsene er å gi en oversiktelig beskrivelse av sektorenes aktivitet i havområdet, både dagens aktivitet og planlagt aktivitet. Rapportene skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med å vurdere effekter og konsekvenser på miljø og annen næring. Det er derfor lagt vekt på å belyse temaer relatert til sektorens aktivitet som kan tenkes å ha betydning for miljøtilstand, ressursgrunnlaget, samfunnsforhold og/eller mulighetene for å utøve annen næringsaktivitet i området.


Slike temaer er:

 • Utslipp/tilførsel av forurensende stoffer til luft og vann
 • Klimagassutslipp
 • Avfall (ikke nedbrytbart/langsomt nedbrytbart materiale som plast, metall, radioaktive stoffer, kaks mv)
 • Seismikk og annen støy
 • Eventuell fysisk påvirkning på sjøbunnen
 • Uttak av levende ressurser
 • Introduserte arter.
 • Identifisert risiko og beredskap.

Norge er nedstrømsland for en rekke aktiviteter som har sitt opphav i andre lands havområder. I statusbeskrivelsene er det derfor lagt vekt på å beskrive status for aktivitet også utenfor 6 forvaltningsplanområdet, som kan tenkes å påvirke forvaltningsplanområdet. I tillegg beskrives aktivitet i områder innenfor grunnlinja der dette er relevant for å beskrive forhold i forvaltningsplanområdet.

 

Oppdatert: 16.08.2010