Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2009 - Miljø

15.01.2010 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet og forlenget levetid på feltene.

Utslipp til luft består stort sett av avgasser fra forbrenning av gass i turbiner, fakling av gass og forbrenning av diesel. De viktigste av disse avgassene er karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx).

Petroleumssektoren står for om lag en firedel av Norges totale utslipp av klimagasser. Størstedelen av utslippene fra denne sektoren er knyttet til energiproduksjon på innretningene på kontinentalsokkelen.

Generelt varierer utslippene både mellom felt og over feltets levetid. Ifølge Oljedirektoratets prognose kommer utslippene av karbondioksid til å øke til 2019, for deretter å avta. De viktigste årsakene til økningen er forlenget levetid på feltene samt lengre transportavstand av gass til markedet.

Oljedirektoratet er i innspurten av arbeidet med Klimakur 2020. Formålet med Klimakur 2020 er å finne tiltak og virkemidler for å redusere utslippene av klimagasser i Norge slik at Stortingets klimaforlik kan innfris.

Oljedirektoratet har ansvaret for en sektoranalyse som skal belyse tiltak og virkemidler innen petroleumsnæringen. I tillegg lager Oljedirektoratet en rapport om fangst, transport og lagring av karbondioksid som omfatter både petroleumsnæringen og landbasert industri med store utslipp. Klimakur2020 skal presenteres på et seminar i Oslo 15. februar.

Geologisk lagring av karbondioksid er et satsningsområde i Oljedirektoratet. Sikre lagringssteder må være på plass dersom fangst, transport og lagring av karbondioksid skal bli en realiserbar vei for å redusere utslippene av klimagasser. Et felles europeisk regelverk for lagring av karbondioksid blir innført i juni 2011.

Norge har helt fra petroleumsvirksomheten startet på norsk sokkel vært opptatt av å redusere gassfakling. På norsk sokkel fakles det lite i forhold til i andre petroleumsproduserende land. Oljedirektoratet har engasjert seg i et internasjonalt samarbeidsprosjekt for å redusere fakling globalt. Dette kan medføre både reduserte klimagassutslipp og økt verdiskaping i de land der arbeidet lykkes.

Oljedirektoratet har deltatt i arbeidet med den helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet, som ble lagt fram for Stortinget våren 2009. I tillegg deltar Oljedirektoratet i forarbeidet til forvaltningsplanen for Nordsjøen og den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Oppdatert: 14.01.2010