Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2009 – Leteaktiviteten

15.01.2010 Leteaktiviteten 2009 – Rekordhøy leteaktivitet

I 2009 ble det gjort 28 nye funn og påbegynt 65 letebrønner på norsk kontinentalsokkel. Det er en økning på 9 letebrønner fra 2008 og ny rekord.

Av de 65 letebrønnene er 44 undersøkelsesbrønner og 21 avgrensningsbrønner. 72 letebrønner ble avsluttet. 21 av de nye funnene er påvist i Nordsjøen, mens de resterende 7 ligger i Norskehavet.

Mest leting i Nordsjøen
Leteaktiviteten har vært størst i Nordsjøen, og her har også de fleste funnene blitt påvist. De er generelt små, og ligger nær feltene.

I sør har Talisman Energy Norge AS påvist olje i undersøkelsesbrønn 15/12-21 nord for Vargfeltet.

Lenger nord ved Sleipner Vestfeltet har Statoil Petroleum AS påvist gass/kondensat i utvinningsbrønn 15/9-B-1, som også hadde letemål.

I naboblokken nord for Sleipner har ExxonMobil Exploration & Production Norway AS påvist mindre mengder gass/kondensat i brønn 15/6-10. Disse funnene er gjort i bergarter av jura alder.

Øst for dette området, i sørøstlig del av Nordsjøen, har BG Norge avgrenset det gamle funnet 17/12-1 Bream, påvist i 1972 i jura reservoarbergart, med brønnene 17/12-4, A og B. Omfattende datainnsamling og prøvetaking ble gjort. I tillegg ble en vellykket produksjonstest gjennomført. 

Lenger nord, sørvest for Utsirahøyden, har Lundin Norway AS avgrenset funnet 16/1-8 (Luno), påvist i 2007, med to brønner. Den første brønnen, avgrensningsbrønn 16/1-10, kom inn som forventet. Den andre, undersøkelsesbrønn 16/1-12, ble boret på et nytt segment sør for funnet. Her ble det påvist olje i komplekse reservoarbergarter av oppsprukket grunnfjell.

På Utsirahøyden, i den østlige naboblokken, har Statoil påvist olje og gass i brønn 16/2-5. Funnet ble gjort i et sandholdig konglomerat av jura/alternativt trias/perm bergarter.

Sør for Alvheimfeltet har Marathon Petroleum Norge påvist olje i brønn 24/9-9 S i Hermod-formasjonen i paleocene. Funnet ble umiddelbart avgrenset med de to brønnene 26/8-9 A og B.

Samme selskap har i tillegg gjort to mindre funn like ved Alvheimfeltet. Brønn 25/4-10 S påviste olje, mens brønn 25/4-10 A påviste gass. Begge funnene er i paleocene reservoarbergarter.

I Balder-/Jotunområdet har ExxonMobil påvist to nye oljefunn i undersøkelsesbrønnene 25/8-16 S og 17 S. Begge funnene er gjort i Heimdalformasjonen i paleocene. Begge ble avgrenset med skuffende resultater.

Lenger nord i området, rundt det nedstengte Friggfeltet, har Statoil påvist to nye funn. Like øst for feltet har Statoil i undersøkelsesbrønn 25/2-17 funnet olje i Frigg-formasjonen i nedre eocene bergarter, mens det nordøst for feltet i undersøkelsesbrønn 30/11-7 ble funnet gass/kondensat i Brentgruppen i jura. Funnet ble avgrenset med brønn 30/11-7 A. 

I Osebergområdet har Statoil gjort fire nye funn. I sørlig del av området er det i undersøkelsesbrønn 30/9-22 påvist olje og gass i jura reservoarbergart. I blokken vest for i brønn 30/8-4 er det påvist olje i Brentgruppen i jura.  I blokken nord for brønn 30/5-4 S er det påvist 550 meter gasskolonne i et reservoar med vekslende kvalitet tilhørende Hegregruppen i trias. Brønn 30/5 4 A, boret som sidesteg, påviste gass i Heatherformasjonen i senjura. 

Nordøst for Osebergområdet, i blokk 35/12 ved Framfeltet, har Wintershall Norge ASA funnet olje og gass i undersøkelsesbrønn 35/12-2. Det ble påvist olje og gass i Sognefjordformasjonen i senjura, og olje i Brentgruppen i midtre jura. 

I Tampenområdet har Statoil Petroleum AS gjort tre nye funn i bergarter av jura alder.  Sørøst for Gullfaksfeltet er det påvist olje i Statfjordformasjonen i undersøkelsesbrønn 34/7-34. Sør for Visundfeltet er påvist to funn i de to brønnene 34/8-13 S og A. Begge funnene er gjort i Brentgruppen.  I samme område er også funnet 34/8-14 S, påvist i 2008, avgrenset med brønnene 34/4-14 B og D. 

Nord i Nordsjøen er funnet 35/1-1, påvist i 2007, avgrenset med brønn 35/1-2. Forekomsten ble testet med gode resultater.

Lenger øst, i nærheten av det gamle funnet Agat påvist i 1974, har VNG Norge påvist gass i undersøkelsesbrønn 35/3-7. Gassen ble funnet i midtre kritt reservoarbergart.

Nye funn i Norskehavet
I Norskehavet har det vært leting både i dyphavsområdene og rundt feltene.  Helt vest har A/S Norske Shell påvist gass i undersøkelsesbrønn 6603/12-1. Funnet, kalt Gro, er planlagt avgrenset i nær framtid.

Noe lenger nord har Statoil funnet gass i undersøkelsesbrønn 6705/10-1. Begge funnene er gjort i bergarter av sen kritt alder.

Videre har Shell avgrenset Ormen Langefeltet med brønn 6305/5-3.  Det ble påtruffet gass i Egga reservoarenhet. Resultatet fra denne brønnen gjør det usikkert om det opprinnelige oppsidepotensialet kan realiseres.

Nær feltene er det gjort fem nye funn av Statoil Petroleum AS, alle i bergarter av jura alder. I undersøkelsesbrønn 6407/8-5 S vest for Draugenfeltet er det funnet olje i Båtgruppen. Lenger nord ved Mikkelfeltet er det påvist mindre mengder gass i Rogn- og Garnformasjonene. Sør i Åsgardområdet er det i brønn 6407/2-5 påvist olje og gass i Garn- og Ileformasjonene.

Lenger nord i området, mellom Skarvfeltet og Nornefeltet, er det gjort to mindre funn. I undersøkelsesbrønn 6507/3-7 ble det påvist gass i Fangstgruppen, mens undersøkelsesbrønn 6507/3-8 påviste gass i Fangst- og Båtgruppene.

Vest for dette området har Total E&P Norge AS avgrenset gassfunnet 6506/6-1 (Victoria) med brønn 6506/9-1. Brønnen bekreftet at funnet er komplisert, og anslaget over funnets størrelse er redusert. 

Om lag 17 kilometer nord-nordøst for Nornefeltet ble funnet 6608/10 -12 S, påvist sent i 2008 i Åreformasjonen, avgrenset med brønn 6608/10-12 A.

En brønn i Barentshavet
I Barentshavet har det vært liten leteaktivitet. Bare én brønn ble avsluttet. Det var 7223/5-1, som avgrenset funnet 7226/2-1 (Obesum), påvist i 2008.

Leteaktiviteten på norsk sokkel er ventet å bli lavere i år enn i fjor. Antall letebrønner vil antakelig ligge mellom 40 og 50.

Nye funn 2009, utvinnbare ressurser. Foreløpige ressurstall.

Brønn

Operatør

Hydrokarbon
typer

Olje/kondensat
mill Sm3

Gass mrd Sm3

15/12-21

Talisman Energy Norge AS

Olje

6 - 10 - 15

 

15/6-10

Exxon Mobil Norway AS

Gass/kondensat

     <1

 

15/9-B-1

Statoil Petroleum AS

Gass/kondensat

2 - 3,3

4 - 5,4 - 6,7

16/1-12

Lundin Norway AS

 

*

 

16/2-5

Statoil Petroleum AS

Olje

     <1

1 - 1,9 - 2,9

24/9-9 S

Marathon Petroleum Norge AS

Olje

3 - 5

 

25/2-17

Statoil Petroleum AS

Olje

3 - 4 - 5,5

 

25/4-10 A

Marathon Petroleum Norge AS

Gass

 

     <1

25/4-10 S

Marathon Petroleum Norge AS

Olje

0,5 - 1,5

 

25/8-16 S

Exxon Mobil Norway AS

Olje

        <1

 

25/8-17

Exxon Mobil Norway AS

Olje

        <1

 

30/11-7

Statoil Petroleum AS

Olje/gass

 <1

 2 - 3 - 4

30/5-3 A

Statoil Petroleum AS

Gass

        <1

1,2  -  1,5 - 1,9

30/5-3 S

Statoil Petroleum AS

 

**

 

30/8-4 S

Statoil Petroleum AS

 

        <1

 

30/9-22

Statoil Petroleum AS

Olje/gass

3,9 - 7,7 - 11,6

1,3 - 3,6 - 5,4

34/7-34

Statoil Petroleum AS

Olje

1,8 - 3,6 - 5,4

 

34/8-13 A

Statoil Petroleum AS

Olje/gass

0,7 - 1,2 - 1,8

     <1

34/8-13 S

Statoil Petroleum AS

 

***

 

35/12-2

Wintershall Norge ASA

Olje/gass

8 -  31

0,9 - 4,1

35/3-7 S

VNG Norge AS

Gass

 

3 - 5 - 8

6407/2-5 S

Statoil Petroleum AS

Olje/gass

2 -  3,5 - 5

 

6407/6-7 S

Statoil Petroleum AS

Gass/kondensat

 

     <1

6407/8-5 S

Statoil Petroleum AS

Olje

2,6 -  3,1 - 3,6

     <1

6507/3-7

Statoil Petroleum AS

Gass

 

     <1

6507/3-8

Statoil Petroleum AS

Gass

 

1,3 - 1,5

6603/12-1

A/S Norske Shell

Gass

 

10 -  100

6705/10-1

Statoil Petroleum AS

Gass

 

12 - 15,5 - 19,4

 

 

 

36 - 94

37 - 154

 

* Ressurstall inkludert i Lunofunnet 

** Ressurstall inkludert i funn i 30/5-3 A  

*** Ressurstall inkludert i funn i 34/8-13 A 

 

Oppdatert: 15.01.2010