Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Brukerne har vurdert OD

17.08.2011 OD har høy status som faktaprodusent, og leveransene er av gjennomgående høy kvalitet. Det kommer fram i en brukerundersøkelse utført av Agenda Kaupang AS.

Oljedirektoratet ga Agenda Kaupang AS i oppdrag å undersøke sentrale brukeres oppfatninger av direktoratets planer og prioriteringer, leveranser og tjenester.

Offentlige aktører og representanter for rettighetshavere og operatører ble intervjuet, og det ble gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmer i lisenskomiteer.

I denne rapporten gjengis resultatene fra undersøkelsen. Resultatene sammenlignes også med resultater fra en lignende undersøkelse i 2007.

Her er noen av tilbakemeldingene:

ODs rolle og strategi

 • OD er først og fremst en ressursforvalter med et samfunnsøkonomisk perspektiv.
 • Industrien oppfatter OD som pådriver for gode løsninger som industrien selv ikke alltid ser.
 • OD har høy status som faktaprodusent.

ODs satsingsområder

 • OD oppfattes i hovedsak å gjennomføre sine satsinger på en god måte.
 • OD har et sterkt fokus på leting og utvinning, men kunne vært enda tydeligere på behovet for nye leteområder.
 • Innsatsen i forhold til IOR oppfattes som viktig og omfattende, men OD kan øke innsatsen ytterligere på haleproduksjon og utvinning av marginale felt.
 • ODs arbeid med faktagrunnlaget har høy kvalitet og troverdighet.

Leveranser

 • ODs leveranser oppfattes gjennomgående å være av høy kvalitet.

Samarbeid/samhandling

 • Samarbeid og samhandling med OD oppleves nesten uten unntak som positiv. OD oppfattes som serviceinnstilt og lett å komme i kontakt med.

Kommunikasjon og formidling

 • OD holder en høy faglig standard på sin kommunikasjon og formidling.
 • OD oppfattes som litt anonym og tilbaketrukket i media.

Faglig integritet

 • OD har høy faglig integritet, men det tette forholdet til OED kan utfordre denne integriteten.

Lisensforvaltning

 • OD er ikke synlig nok i lisensarbeidet.
 • OD bryter tidvis med observatørrollen og tar en mer aktiv rolle.

Utfordringer og forbedringspunkter

Dette er en oppsummering av de innspill til utfordringer og forbedringspunkter som kom fra samtlige respondenter.

 • En stor utfordring som OD allerede har tatt tak i, er utviklingen av sokkelen i en situasjon preget av fallende produksjon. OD må fokusere sterkere på haleproduksjon, ha større fokus på kostnader og økt utvinning.
 • OD bør i sterkere grad bidra til at nye felt utvikles og at nye letearealer stilles til rådighet.
 • Den endrede strukturen på norsk sokkel med utvinning fra mindre felt og inntoget av små aktører vil være en utfordring for OD både kapasitets- og kompetansemessig.
 • Når det gjelder interne utfordringer for OD, er en særlig opptatt av hvordan OD skal kunne rekruttere og beholde folk i et sterkt konkurransepreget arbeidsmarked.
 • OD må sikre at det har den rette kompetanse i forhold til haleproduksjon og IOR.
 • OD kan også være mer aktiv som faktaleverandør for et bredere publikum. OD burde jobbe langsiktig i forhold til å bygge opp sin medieprofil.
 • OD har også en utfordring i forhold til opprettholdelse av kompetanse og nyrekruttering.

OD i lisenskomiteene

 • OD oppleves å være for lite synlig i lisensen.
 • OD kan bidra til informasjonsdeling på tvers av lisensene.
 • OD kan opptre noe mer proaktivt ved uenighet i lisensene.

 

Oppdatert: 25.08.2011