Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2010 – Utbygginger

13.01.2011 I løpet av 2010 godkjente myndighetene planer for utbygging og drift (PUD) for tre felt i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Mange nye bunnfaste innretninger er planlagt bygd, og det vil bli høy aktivitet i Nordsjøen.

De fire feltene som har fått godkjent PUD er Marulk, Gaupe, Gudrun og Ekofisk. PUD for Valemon ble levert og behandlet i slutten av 2010, og endelig myndighetsgodkjennelse skal foreligge i 2011.

Gudrun og Valemon ligger i Nordsjøen, i henholdsvis Sleipner-området og den nordlige delen av Nordsjøen. Statoil er operatør for begge feltene og har valgt å bygge dem ut med tilnærmet samme type produksjonsinnretning.

Eni-opererte Marulk er en havbunnsutbygging som skal knyttes opp mot Nornefeltet i Norskehavet. Dette er PUD nummer to for Eni, som fikk godkjent PUD for Goliatfeltet i Barentshavet i 2009. BG Norge fikk godkjent den første PUD-en for Gaupefeltet, som er en havbunnsutbygging knyttet opp mot Armadafeltet i Storbritannia.

ConocoPhillips fikk godkjent PUD for ny boligplattform på Ekofisk. Dette etterfølges av større utbyggingsprosjekter i Ekofisk-området.

Myndighetene godkjente også en PUD for lavtrykkproduksjon på Kristinfeltet i Norskehavet.

Sammenholdt med planer fra tidlig i 2010, er det kun PUD for Frøy som er utsatt, samt et lite funn kalt Flyndre, som i hovedsak ligger på britisk sokkel.

I 2011 kan det bli levert inn mange PUD-er, deriblant flere havbunnsutbygginger. For å få tilfredsstillende lønnsomhet, planlegger operatørene ofte en rask prosjektgjennomføring. Total planlegger for eksempel å levere PUD i 2011 for 25/5-7 (David), som ble påvist i 2010.  Marathon tilsvarende for 24/9-9s (Marihøne), som ble påvist i 2009.

Statoil besluttet i 2010 å bygge ut feltene Gudrun og Valemon med bunnfaste produksjonsinnretninger. I 2011 skal ConocoPhillips levere PUD for Ekofisk Sør og Eldfisk II, som også skal bygges ut med bunnfaste produksjonsinnretninger. Total planlegger utbygging av 30/7-6 (Hild) med tilsvarende utbyggingsløsning. Denne løsningen blir også blir vurdert av Lundin og Det norske oljeselskap for henholdsvis 16/8-1 (Luno) og 16/1-9 (Draupne). For de to sistnevnte funnene på Utsirahøyden i Nordsjøen, har både myndighetene og operatørselskapene identifisert muligheten for økt verdiskaping ved en felles utbyggingsløsning.

I tillegg vurderer Statoil bunnfast produksjonsinnretning for 15/5-1 (Dagny), der en PUD muligens kan bli levert i 2012. Til sammen bidrar dette til høy aktivitet i Nordsjøen, og flere nye feltsenter med bunnfaste produksjonsinnretninger.

Flere av disse funnene (Valemon, Hild, Gudrun) ble påvist på 1970 og -80 tallet og er teknisk utfordrende. Reservoarene er kompliserte med forkastninger og relativt høyt trykk. Det har tidligere ikke vært mulig å foreta lønnsomme utbygginger av disse funnene.

BG Norge leverte sin første PUD for Gaupe i 2010, og en PUD nummer to i begynnelsen av januar i år for 34/3-1s (Jordbær). Funnet skal bygges ut med et produksjonsskip (FPSO). En lignende utbyggingsløsning kan også bli anbefalt for 17/12-1 (Bream), som også er operert av BG og hvor PUD-en er ventet innlevert i løpet av året. Siden begge funnene er relativt små, har operatøren valgt å leie en FPSO for å få tilfredsstillende lønnsomhet.

Mangfoldet i aktørbildet som har karakterisert leteaktiviteten på norsk sokkel de siste årene, viser seg også på utbyggingssiden, da flere operatørselskaper (Statoil, Total, BG, Det norske, Lundin, ConocoPhillips, Marathon) planlegger å levere PUD i 2011.

 

Oppdatert: 13.01.2011