Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Corec, Internasjonalt senter for auka oljeutvinning

07.06.2011 Senteret er eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger (UiS), forskingsstiftinga IRIS og ConocoPhillips som operatør for Ekofisk, Eldfisk og Tor (utvinningsløyve 018).

Føremålet er primært å auke utvinninga av olje i Ekofisk-området og andre felt på norsk sokkel. Senteret vart etablert i 2002 med ein tidshorisont på ti år.

Opprettinga av senteret vart i si tid finansiert av ConocoPhillips (utvinningsløyve 018) med ti millionar kroner per år. Finansieringa er auka til 20 millionar kroner per år, mellom anna med midlar frå andre industripartnarar og Noregs forskingsråd. Forskinga ved senteret har vore sentral for aukinga av utvinningsgraden på Ekofisk.

Senteret har og i sterk grad bidrege til å styrke oljeforskinga ved UiS, og det var også eit viktig bidrag til at den tidlegare høgskulen kunne søke om universitetsstatus. Det er mellom anna oppretta eit professorat innan auka oljeutvinning til senteret.

I tillegg har aktiviteten gjort det mogleg å engasjere doktorgradsstipendiatar, postdoktorstipendiatar og hovedfagstudentar knytt til senteret. Det vil seie at den samfunnsmessige nytteverdien av senteret går langt ut over det primære målet om å auke oljeutvinninga i Ekofisk-området.

Gjennomførte og pågåande prosjekt spenner frå grunnforskingsprega prosjekt til prosjekt med meir direkte feltbruk. Begge delar byggjer opp kunnskap og kompetanse og er viktig for den langsiktige ressursutnyttinga.

Doktorgradstudentar, professor II-stillingar og eit stort tal vitskaplege artiklar er ein del av biletet. Fram til sommaren 2010 hadde Corec stått for nær 90 vitskaplege publikasjonar.

 

Oppdatert: 07.06.2011