Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Disponering av betonginnretninger

21.03.2012 Noen av de bunnfaste betonginnretningene på norsk sokkel nærmer seg endt levetid. I årene som kommer må myndighetene ta stilling til hvordan disse skal disponeres.

Det er nå utarbeidet en rapport om disponering av betonginnretning på initiativ fra Oljedirektoratet (OD). OD inviterte med Petroleumstilsynet (Ptil) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for å gå dypere inn i etatenes respektive fagområder.

”I den nye studien har vi sett på ulike teknologiske løsninger for disponering av betonginnretningene og vurdert disse i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Rapporten skal inngå i bakgrunnsmaterialet for vurdering av framtidige disponeringsløsninger”, sier Arne Holhjem, direktør for teknologi og miljø i OD, fagdirektør Øyvind Tuntland i Ptil og Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Klif.

Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR) gir felles bestemmelser og anbefalinger for petroleumsvirksomhet til havs. I henhold til OSPAR-beslutning 98/3 om disponering av utrangerte offshore installasjoner, skal alle innretninger i utgangspunktet fjernes. For betonginnretninger kan det søkes om unntak fra forbudet mot sjødisponering.

Det er lite erfaring med fjerning og opphugging av betonginnretninger, og det er lite data å basere analyser på. Utredningen fra OD, Ptil og Klif viser at selv om noen innretninger har installert utstyr som gjør disse i stand til å kunne flyte igjen (reflyting), er det mange usikkerhetsmomenter knyttet til om slike operasjoner kan gjennomføres kontrollert.

Fordelen med ilandføring vil først og fremst være at armeringsjern og eventuelt betong kan gjenvinnes, og at sjøbunnen tilbakeføres til naturlig tilstand. Et alternativ til opphugging og materialgjenvinning kan være å bruke hele eller deler av innretningen til for eksempel brofundament eller for å anlegge kunstig land.

Det er ikke risikofritt å fjerne innretninger. I verste fall kan en ulykke under klargjøring, reflyting, transport eller riving ha alvorlige følger som tap av liv og negativ miljøpåvirkning. Ilandføring av betonginnretningene for opphugging og materialgjenvinning kan medføre risiko for utslipp til sjø, og rivingsoperasjoner på land vil generere støy og støv. Det kreves tilgjengelig arealer, både på land og i sjø, og det kan oppstå konflikter med nærmiljøet.

Etterlatelse av betonginnretninger på stedet er et alternativ til ilandføring, som også kan ha sikkerhetsmessige fordeler og være miljømessig akseptabelt. Etterlatelse vil i liten grad påvirke fiskepopulasjoner, men vil kunne komme i konflikt med fiskeriinteresser på grunn av båndlegging av areal. Etterlatte innretninger må påmonteres lys og navigasjonsutstyr, og faren for konflikt med skipstrafikk vil da være relativt liten.


Les rapporten:
Disponering av betonginnretninger >>


Kontaktpersoner
OD: direktør for teknologi og miljø Arne Holhjem
Telefon: 51 76 60 00

Ptil: fagdirektør Øyvind Tuntland
Telefon: 51 87 62 07

Klif: avdelingsdirektør Signe Nåmdal, industriavdelingen
Telefon: 22 57 35 36

 

 

Oppdatert: 21.06.2012