Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Forslag til statsbudsjett 2013

08.10.2012 I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å bevilge totalt 446,6 millioner kroner til driftsutgifter, spesielle driftsutgifter og anskaffelser/vedlikehold i Oljedirektoratet.

Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 239,5 millioner kroner til driftsutgifter neste år, det er en økning på 7,4 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2012. Økningen er knyttet til ordinær pris- og lønnsjustering.

Anskaffelser/vedlikehold

Regjeringen ønsker å bevilge 4 millioner kroner til anskaffelser/vedlikehold, det er det samme som i saldert budsjett 2012.

Spesielle driftsutgifter

Spesielle driftsutgifter omfatter Tilsyn med petroleumsvirksomheten, Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet og Undersøkelser m.v. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 203,1 millioner kroner til dette i 2013, det er en reduksjon på 17 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2012.

Posten Undersøkelser m.v. dekker hovedsakelig utgifter til geologiske og geofysiske arbeider og prosjekter til ODs kartlegging av kontinentalsokkelen.

Regjeringen foreslår at det bevilges 130 millioner kroner i 2013 til kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av OD.

Dette er blant annet knyttet til de norske havområdene ved Jan Mayen og vest for avgrensingslinja i Barentshavet.

Posten Tilsyn med petroleumsvirksomheten omfatter utgifter til måleteknisk tilsyn, deltakelse i lisensmøter og konsulenttjenester. Utgiftene refunderes av operatørselskapene. Denne posten er budsjettert til 3,1 millioner kroner neste år, det er en videreføring av saldert budsjett 2012.

Utgiftene til posten Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet omfatter oppgaver innenfor dataforvaltning og utvinningsteknologi, samt ODs andel av samarbeidsprosjektene Diskos og Force.

Videre omfatter posten utgifter knyttet til ODs samarbeidsavtale med Norad om rådgiving innenfor petroleumsforvaltning for utviklingsland. Oppdrags- og samarbeidsvirksomheten er budsjettert til 70 millioner kroner i 2013, det er en økning på 3 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2012. 

Inntekter

Totalt budsjetterer regjeringen med 94,8 millioner kroner i inntekter via OD i 2013.

Av dette kommer 14,7 millioner kroner fra gebyrinntekter og 69,4 millioner fra oppdrags- og samarbeidsvirksomhet. Inntektene fra refusjon av tilsynsutgifter er estimert til 10,7 millioner kroner.

Oppdatert: 08.07.2015