Forslag til statsbudsjett 2014

15.10.2013 I forslaget til statsbudsjett for 2014 forslår regjeringen å bevilge totalt 456,2 millioner kroner til driftsutgifter, utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Oljedirektoratet.

Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 247,1 millioner kroner til driftsutgifter neste år. Det er en økning på 7,6 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2013.

Foruten ordinær pris- og lønnsjustering ønsker regjeringen å øke bevilgningene med fire millioner kroner knyttet til oppfølging av felt i drift. Dette skal øke ODs kapasitet til å være en pådriver for økt oljeutvinning.

"Vi er glade for at regjeringen vil bevilge mer penger innen dette viktige området, og vi har tro på at et pådriv fra Oljedirektoratet kan bidra til nye prosjekter som vil resultere i økt utvinning og dermed også økt verdiskapning fra felt i drift," sier Arne Holhjem, som er direktør for teknologi, miljø og økt utvinning i Oljedirektoratet.

Satsingen rettes mot felt som Snorre, Troll, Heidrun og de store kalkfeltene sør i Nordsjøen (Ekofisk og Valhall).

Disse feltene er viktige på grunn av store gjenværende ressurser, mulige store investeringsbeslutninger og viktige veivalg med hensyn til langsiktige utbyggingsløsninger.

Anskaffelser

Regjeringen foreslår å bevilge fire millioner kroner til anskaffelser/vedlikehold. Det er samme beløp som i saldert budsjett for 2013.

Spesielle driftsutgifter

Spesielle driftsutgifter omfatter Tilsyn med petroleumsvirksomheten, Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet og Undersøkelser m.v. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 205,1 millioner kroner til dette i 2014. Det er en økning på to millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2013.

Posten Tilsyn med petroleumsvirksomheten omfatter måleteknisk tilsyn, deltakelse i lisensmøter og utgifter til eksterne konsulenter. Utgiftene refunderes av operatørselskapene. Regjeringen foreslår å bruke 3,1 millioner kroner på dette.

Det budsjetteres med 72 millioner kroner i utgifter til Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet i 2014. Utgiftene omfatter oppgaver innen dataforvaltning og utvinningsteknologi, samt ODs andel av samarbeidsprosjektene Diskos og Force. Videre omfatter det utgifter knyttet til ODs samarbeidsavtale med Norad om rådgiving innenfor petroleumsforvaltning for utviklingsland.

Regjeringen budsjetterer med 130 millioner kroner til Undersøkelser m.v. (kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger) i regi av OD.

Inntekter

Totalt budsjetterer regjeringen med 106,4 millioner kroner i inntekter via OD i 2014. Av dette kommer 25 millioner kroner fra gebyrinntekter og 71,4 millioner kroner fra oppdrags- og samarbeidsvirksomhet. Inntektene fra refusjon av tilsynsutgifter er estimert til ti millioner kroner.


Les mer

 

 

Oppdatert: 15.10.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.