Forslag til statsbudsjett 2014

15.10.2013 I forslaget til statsbudsjett for 2014 forslår regjeringen å bevilge totalt 456,2 millioner kroner til driftsutgifter, utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Oljedirektoratet.

Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 247,1 millioner kroner til driftsutgifter neste år. Det er en økning på 7,6 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2013.

Foruten ordinær pris- og lønnsjustering ønsker regjeringen å øke bevilgningene med fire millioner kroner knyttet til oppfølging av felt i drift. Dette skal øke ODs kapasitet til å være en pådriver for økt oljeutvinning.

"Vi er glade for at regjeringen vil bevilge mer penger innen dette viktige området, og vi har tro på at et pådriv fra Oljedirektoratet kan bidra til nye prosjekter som vil resultere i økt utvinning og dermed også økt verdiskapning fra felt i drift," sier Arne Holhjem, som er direktør for teknologi, miljø og økt utvinning i Oljedirektoratet.

Satsingen rettes mot felt som Snorre, Troll, Heidrun og de store kalkfeltene sør i Nordsjøen (Ekofisk og Valhall).

Disse feltene er viktige på grunn av store gjenværende ressurser, mulige store investeringsbeslutninger og viktige veivalg med hensyn til langsiktige utbyggingsløsninger.

Anskaffelser

Regjeringen foreslår å bevilge fire millioner kroner til anskaffelser/vedlikehold. Det er samme beløp som i saldert budsjett for 2013.

Spesielle driftsutgifter

Spesielle driftsutgifter omfatter Tilsyn med petroleumsvirksomheten, Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet og Undersøkelser m.v. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 205,1 millioner kroner til dette i 2014. Det er en økning på to millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2013.

Posten Tilsyn med petroleumsvirksomheten omfatter måleteknisk tilsyn, deltakelse i lisensmøter og utgifter til eksterne konsulenter. Utgiftene refunderes av operatørselskapene. Regjeringen foreslår å bruke 3,1 millioner kroner på dette.

Det budsjetteres med 72 millioner kroner i utgifter til Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet i 2014. Utgiftene omfatter oppgaver innen dataforvaltning og utvinningsteknologi, samt ODs andel av samarbeidsprosjektene Diskos og Force. Videre omfatter det utgifter knyttet til ODs samarbeidsavtale med Norad om rådgiving innenfor petroleumsforvaltning for utviklingsland.

Regjeringen budsjetterer med 130 millioner kroner til Undersøkelser m.v. (kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger) i regi av OD.

Inntekter

Totalt budsjetterer regjeringen med 106,4 millioner kroner i inntekter via OD i 2014. Av dette kommer 25 millioner kroner fra gebyrinntekter og 71,4 millioner kroner fra oppdrags- og samarbeidsvirksomhet. Inntektene fra refusjon av tilsynsutgifter er estimert til ti millioner kroner.


Les mer

 

 

Oppdatert: 15.10.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.