Forslag til statsbudsjett 2014

15.10.2013 I forslaget til statsbudsjett for 2014 forslår regjeringen å bevilge totalt 456,2 millioner kroner til driftsutgifter, utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Oljedirektoratet.

Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 247,1 millioner kroner til driftsutgifter neste år. Det er en økning på 7,6 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2013.

Foruten ordinær pris- og lønnsjustering ønsker regjeringen å øke bevilgningene med fire millioner kroner knyttet til oppfølging av felt i drift. Dette skal øke ODs kapasitet til å være en pådriver for økt oljeutvinning.

"Vi er glade for at regjeringen vil bevilge mer penger innen dette viktige området, og vi har tro på at et pådriv fra Oljedirektoratet kan bidra til nye prosjekter som vil resultere i økt utvinning og dermed også økt verdiskapning fra felt i drift," sier Arne Holhjem, som er direktør for teknologi, miljø og økt utvinning i Oljedirektoratet.

Satsingen rettes mot felt som Snorre, Troll, Heidrun og de store kalkfeltene sør i Nordsjøen (Ekofisk og Valhall).

Disse feltene er viktige på grunn av store gjenværende ressurser, mulige store investeringsbeslutninger og viktige veivalg med hensyn til langsiktige utbyggingsløsninger.

Anskaffelser

Regjeringen foreslår å bevilge fire millioner kroner til anskaffelser/vedlikehold. Det er samme beløp som i saldert budsjett for 2013.

Spesielle driftsutgifter

Spesielle driftsutgifter omfatter Tilsyn med petroleumsvirksomheten, Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet og Undersøkelser m.v. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 205,1 millioner kroner til dette i 2014. Det er en økning på to millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2013.

Posten Tilsyn med petroleumsvirksomheten omfatter måleteknisk tilsyn, deltakelse i lisensmøter og utgifter til eksterne konsulenter. Utgiftene refunderes av operatørselskapene. Regjeringen foreslår å bruke 3,1 millioner kroner på dette.

Det budsjetteres med 72 millioner kroner i utgifter til Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet i 2014. Utgiftene omfatter oppgaver innen dataforvaltning og utvinningsteknologi, samt ODs andel av samarbeidsprosjektene Diskos og Force. Videre omfatter det utgifter knyttet til ODs samarbeidsavtale med Norad om rådgiving innenfor petroleumsforvaltning for utviklingsland.

Regjeringen budsjetterer med 130 millioner kroner til Undersøkelser m.v. (kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger) i regi av OD.

Inntekter

Totalt budsjetterer regjeringen med 106,4 millioner kroner i inntekter via OD i 2014. Av dette kommer 25 millioner kroner fra gebyrinntekter og 71,4 millioner kroner fra oppdrags- og samarbeidsvirksomhet. Inntektene fra refusjon av tilsynsutgifter er estimert til ti millioner kroner.


Les mer

 

 

Oppdatert: 15.10.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.