Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Halvårsrapport

28.06.2013 Per 28. juni er 28 letebrønner påbegynt på norsk sokkel.  Av disse er 19 undersøkelsesbrønner og 9 avgrensningsbrønner. Det er gjort åtte funn, seks i Nordsjøen og to i Norskehavet.

"Oljedirektoratet har hatt et travelt halvår. Vi har behandlet flere planer for utbygging og drift av felt, og det har vært høy aktivitet og stor letevirksomhet på norsk sokkel," oppsummerer oljedirektør Bente Nyland.

"Til nå i år har funnsuksessen ligget noe under gjennomsnittet, men det er fortsatt mange interessante brønner som gjenstår. Jeg er litt skuffet over resultatet av "Nunatak"-brønnen, men er spent på resultatet av de øvrige brønnene som skal bores i Johan Castberg-området.  Jeg venter også med spenning på testresultatene fra funnet "Norvarg".

Akkurat nå (28. juni) bores det ni letebrønner på norsk sokkel.  28 letebrønner er påbegynt, og 27 avsluttet. Dette er en økning fra i fjor, da 19 letebrønner var påbegynt i uke 25.

ODs prognose på rundt 50 påbegynte letebrønner for 2013 ser dermed ut til å holde. 

Leteaktiviteten har vært størst i Nordsjøen, og den har hovedsakelig vært knyttet opp mot avgrensning av funnet Johan Sverdrup. Det er i tillegg gjort seks nye funn i Nordsjøen og to i Norskehavet. Funnene er med få unntak små. 

Helt sør i Nordsjøen har Dong gjort et mindre gass-/kondensatfunn i undersøkelsesbrønn 3/7-8 S sør for Trymfeltet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og to millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.).

Lengre nord i Sleipnerområdet har Statoil i observasjonsbrønn 15/9-11 A påvist olje i ett segment nordvest for Volvefeltet. Funnet vil øke ressursene i feltet) med om lag 0,6 til 0,7 mill. Sm3 utvinnbar olje.

I midtre del av Nordsjøen har Lundin påvist olje i brønn 16/4-6 S i like sør for Edvard Grieg- feltet, som også opereres av Lundin. Funnet vurderes som interessant, og foreløpige ressurstall er mellom 4-19 mill. Sm3 utvinnbar olje. Det trengs flere boringer for å avgrense funnet.

I samme område er Det norske-opererte feltet Ivar Aasen avgrenset med brønnene 16/1-16 og 16/1-16 A. Brønnene er boret i nabotillatelsen, utvinningstillatelse 457, som opereres av Wintershall Norge.  Disse brønnene påviste 3-6 mill. Sm3 olje utvinnbart, og volumene gir økte ressurser i Ivar Aasen-feltet, som nå skal bygges ut.

Øst for Grane har Statoil påvist olje i brønn 25/11-27. Funnet er beregnet å inneholde mellom 2,8-5,2 mill. Sm3 utvinnbar olje.

Ved Gullfaksfeltet har Statoil gjort to nye funn. I produksjonsbrønn 34/10-A-8, boret i 1987, ble det gjennomført en test i en formasjon over det produserende reservoaret. Testen viste oljereservoarer med gode strømningsegenskaper. Funnet er beregnet å inneholde mellom 6-24 mill. Sm3 utvinnbare o.e. Det kan være større, og det vil bidra til å forlenge levetiden for Gullfaks.

Nordøst for Visund i samme område er det i undersøkelsesbrønn 34/8-15 S gjort et lite gassfunn. Foreløpige beregninger tyder på at funnet inneholder mellom 0,7-1,6 mill. Sm3 utvinnbare o.e.

Mellom feltene Vigdis og Snorre, i observasjonsbrønn 34/7-H-2, er det påvist en 24 meter oljekolonne i Cookformasjonen i jura. Det er foreløpig ingen ressurstall for dette funnet. 

I Gjøaområdet nord i Nordsjøen er funnet 35/9-7 "Skarfjell", som ble påvist i 2012 av Wintershall, avgrenset med brønn 35/9-8. Funnet ble formasjonstestet, og er etter denne brønnen beregnet til å inneholde mellom 10-25 mill. Sm3 utvinnbar olje.

I Norskehavet er det påvist to mindre funn sør for Åsgard. Begge funnene er gjort av Wintershall. I brønn 6407/1-6 S er det påvist gass/kondensat. Foreløpige beregninger tyder på at funnet inneholder mellom 3-10 mill. Sm3 utvinnbare o.e. Det er store usikkerheter knyttet til funnets utstrekning. I brønn 6406/6-3, som nylig er avsluttet, er det gjort et lite gassfunn med ressurser mindre enn én mrd. Sm3 utvinnbar gass.  For tiden bores det fem brønner i Norskehavet.

I Barentshavet er det ikke blitt gjort nye funn hittil i år. Det bores for tiden to brønner i området. Statoil borer undersøkelsesbrønn 7720/5-2 ("Nunatak") like ved funnet 7220/8-1 Johan Castberg. Resultater fra brønnen ble nylig tigjengelig. Lengre nord i Barentshavet avgrenser Total funnet 7225/3-1 ("Norvarg"), påvist i 2011. Det er her påvist hydrokarboner i Kobbeformasjonen i trias. Det er planlagt en formasjonstest av denne formasjonen, så det vil ta en stund før de endelige boreresultatene foreligger. 

Det er planlagt flere bønner i Barentshavet framover. Statoil vil bore tre flere brønner fortløpende i borekampanjen som er startet ved funnet Johan Castberg.  I tillegg ventes det flere letebrønner framover i Barentshavet. Den første er undersøkelsesbrønn 7120/1-3 operert av Lundin som skal bores like nord for Snøhvit.

 

Produksjon

Fire nye felt er satt i produksjon til nå. Det gjelder Skarv, Hyme og Skuld i Norskehavet, samt Jette i Nordsjøen.

Glitne i Nordsjøen hadde sin siste produksjonsdag 25. februar.

Oljeproduksjonen i årets fem første måneder, altså fra 1. januar til 31. mai, var 35,4 millioner Sm3. Det tilsvarer en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1 474 000 fat. Oljeproduksjonen ligger 1,2 prosent under Oljedirektoratets prognose for denne perioden.

Det ble produsert rundt elleve prosent mindre olje i årets fem første måneder enn i samme periode i fjor.

I perioden 1. januar til 31. mai ble det produsert 46,8 milliarder Sm3 gass og 9 millioner Sm3 NGL (natural gas liquids)og kondensat.

Totalt ble det produsert 91,2 millioner Sm3 oljeekvivalenter på norsk sokkel i årets fem første måneder. Det er om lag ti prosent mindre enn i samme tidsrom i fjor.

I første halvår har det vært tekniske problemer på flere felt. Snøhvitfeltet i Barentshavet hadde produksjonsstans i tre måneder på grunn av reparasjoner på landanlegget Snøhvit LNG utenfor Hammerfest, mens Valhallfeltet i Nordsjøen er i produksjon igjen etter å ha vært stengt i et halvt år.

 

Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD)

PUD for Aasta Hansteen i Norskehavet, som ble levert i desember 2012, ble nylig godkjent av Stortinget. Det samme ble PAD for Polarled, den 480 kilometer lange rørledningen som skal knytte Aasta Hansteen-feltet til prosessanlegget i Nyhamna i Møre og Romsdal.

I første halvår har Oljedirektoratet har behandlet PUD for Oseberg Delta fase 2. OD sendte sin anbefaling til Olje- og energidepartementet (OED) 24. juni. En eventuell godkjenning fra OED vil foreligge til høsten.

To PUD-er som ble levert i desember 2012 er også behandlet og godkjent. Det gjelder feltene Ivar Aasen og Gina Krog, operert av henholdsvis Det norske og Statoil.

PAD for Varg gassrør er levert og godkjent i første halvår, mens PAD for Edvard Grieg oljerør trolig vil bli levert en av de første dagene.

 

Tildelinger

21. juni ble nye utvinningstillatelser i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel tildelt. 29 selskap fikk tildelt 24 nye utvinningstillatelser.

Fire av tillatelsene ligger i Norskehavet og tjue i Barentshavet. Utlysningsrunden er den desidert mest omfattende som har vært i Barentshavet.

8. februar tildelte Kongen i Statsråd formelt 51 utvinningstillatelser i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2012.

De 51 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (14) og Barentshavet (3). Totalt 47 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2012.

15. februar lyste OED ut TFO 2013, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfristen er onsdag 11. september. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2014.

 

Salg av seismikk

I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn 2D-seismikk i Barentshavet sørøst og fra norske havområder ved Jan Mayen. 21. juni ble de seismiske prosesserte dataene lagt ut for salg som én pakke.

Seismikkpakken inneholder også eldre, reprosessert 2D-seismikk fra Barentshavet sørøst som ble samlet inn i 1974 og 1976 og reprosessert i 1992 (cirka 2160 kilometer).

Prisen på seismikkpakken er 12 millioner kroner pluss merverdiavgift.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet:
Jan Bygdevoll, tlf. 51 87 62 98

 

Oppdatert: 28.06.2013