Overtar eierskapet til stratigrafiske borekjerner fra SINTEF

08.02.2013 Oljedirektoratet overtar en samling på 6,6 kilometer grunne borekjerner av bergarter fra norsk kontinentalsokkel fra SINTEF.

Avtalen ble signert av oljedirektør Bente Nyland, direktør for Sintef Petroleumsforskning AS Lars Sørum og rektor NTNU Torbjørn Digernes i dag, 8. februar.

"Oljedirektoratet har det overordnete ansvaret for geologisk kjernemateriale fra kontinentalsokkelen, og vi legger til rette for at forskere og studenter kan studere dette materialet. Vi er svært glade for at vi har fått hånd om denne samlingen," sier Dag Bering, som er fagkoordinator for geologi i Oljedirektoratet.

De grunne boringene ble gjennomført fra 1982 til 1993 i regi av daværende Institutt for kontinentalundersøkelser (IKU), nå en del av Sintef Petroleumsforskning AS. Analyser av kjernematerialet har resultert i en rekke vitenskapelige publikasjoner og rapporter.

IKU boret grunne brønner på vanndyp fra 100-1500 meter, 10-600 meter under havbunnen. Hvert tokt kostet rundt 20 millioner kroner, den totale kostnaden (inkludert bearbeiding) kom på 500 millioner kroner.

Borelokalitetene ble bestemt på grunnlag av detaljert seismisk kartlegging, og analyser av prøvene ga svært nyttig informasjon.

Borekjernene oppbevares i Dora, som opprinnelig er en tysk ubåtbunker i Trondheim fra andre verdenskrig, og planen er at de fortsatt skal være der. OD og SINTEF har inngått en avtale om å dele på utgiftene for leie i ti år, med muligheter for forlengelse.

Bering forteller at de geologiske prøvene fra de grunne borehullene brukes til forskning og undervisning, for eksempel i forbindelse med kurs, prosjekt- og masteroppgaver, og i forbindelse med utforskning av kontinentalsokkelen og leting etter olje og gass.:

"Kjernelageret og visningsrommet er mye brukt av SINTEF og NTNU, og prøvene er fremdeles aktuelle for utforskning av kontinentalsokkelen. For eksempel ble de mye brukt av oljeselskaper for forberedelse av søknader til 22. konsesjonsrunde i fjor."

Borekjernene er mellom fem og sju centimeter i diameter, og de er delt på langs. De gir en rask oversikt over bergartstyper og sedimentære strukturer. De kan brukes til forskning innen en rekke områder, for eksempel sedimenttyper, stratigrafi, avsetningsmiljø og klimavariasjoner.

 

Avtalen ble signert av f.v. Lars Sørum, Torbjørn Digernes og Bente Nyland.

Avtalen ble signert av f.v. Lars Sørum, Torbjørn Digernes og Bente Nyland.
(Foto: Arne Holhjem)

Oppdatert: 24.05.2016