Se ODs videoklipp fra Jan Mayenryggen

24.06.2013 Sommeren 2012 ble det samlet inn geologiske prøver fra Jan Mayenryggen. Innsamlingen, som ble gjort med fjernstyrt undervannsfartøy (ROV), ble filmet.

Prøvetakingen ble gjennomført av Oljedirektoratet og Universitetet i Bergen. Toktleder var professor Rolf Birger Pedersen.

Bakgrunnen for prøvetakingen var ønske om å få bekreftet geologisk materiale hentet opp fra Jan Mayenryggen i 2011. Da ble en ROV utstyrt med gripearm benyttet. I all hovedsak ble materiale fra 2011 brutt løs fra utgående bergartslag med gripearmen.

Men en del materiale ble hentet opp som «løst plukk» fra bratte rasområder, og noe av dette daterte Oljedirektoratet til mesozoisk tid (Mesozoikum, eller jordens mellomalder, begynte for 251 millioner år siden og sluttet for 65 millioner år siden). Dette ønsket man å undersøke videre.

I fjorårets prosjekt ble det gjort justeringer for best mulig å kunne sikre stedegent materiale. ROV-en ble utstyrt med en motorsag ment for betongindustrien, med diamantkjede og et 60 centimeter langt blad.

Hovedprioritet for 2012-toktet var det østlige segmentet på islandsk side av Jan Mayenryggen. Området ble valgt på grunn av god eksponering, bratt helning og lite overdekning.  Det ble gjennomført fire dykk i dette området.

Det første dykket gikk først ned på rundt 2000 meter vanndyp, men teknisk svikt førte til at sagen ikke kunne brukes mer på dykket. Det ble dermed hentet opp materiale på samme måte som i 2011, det vil si fra rasområder med gripearm. Materialet var tilsynelatende svært likt det som ble datert til mesozoisk tid i 2011.

Motorsagen ble reparert, og på det andre dykket ble det saget ut geologiske prøver blant annet fra 1670 meter vanndyp. Som filmen viser, er det basalt dekket med mangan som sages ut og som representerer denne delen av det østlige ryggsegmentet.

All prøvetaking er nøyaktig dokumentert med HD-film, posisjon, dyp og tid. Dette gjør prøvetakingen etterprøvbar.  For de fire dykkene ble det totalt hentet opp 17 prøver ved hjelp av motorsag, og avhengig av dyp består disse av mangan, basalt, konglomerat og siltstein.

 

Artikkel om ROV-toktet:

http://www.npd.no/publikasjoner/norsk-sokkel/nr3-2012/pa-rov-tokt-pa-jan-mayenryggen/ 

Oppdatert: 26.06.2013