Investeringer og kostnader

11.01.2013 En historisk høy oljepris og flere større funn de siste årene bidrar til fortsatt optimisme i den norske petroleums­virksomheten. Aktivitetsnivået i petroleumssektoren forventes fortsatt å være høyt.

I årene som kommer vil en rekke funn på sokkelen være under utbygging, samtidig som det vil være betydelig aktivitet knyttet til en omfattende portefølje av felt som allerede er i drift. Dette vil kreve omfattende innsats fra både operatørselskaper og leverandørindustri.

Investerings- og driftskostnadene er ventet å ligge høyere i 2013 enn foregående år. I Oljedirektoratets nyeste prognose er de beregnet til henholdsvis 157 og 62 milliarder kroner.

I perioden 2013-2017 er letekostnadene anslått til om lag 35 milliarder kroner årlig.


Investeringer

Investeringene for 2013 er ventet å bli 157 milliarder kroner, jfr. Figur 1, og antas å stige jevnt til om lag 190 milliarder 2012-kroner i 2017. I tillegg kommer letekostnader anslått til om lag 35 milliarder kroner per år i prognoseperioden.

Det er særlig investeringer knyttet til boring av utvinningsbrønner fra flyttbare rigger som er beregnet å øke. En rekke nye rigger er kontrahert for å dekke dette behovet.

 

Investeringsprognose inkludert leting 

Figur 1. Investeringsprognose inkludert leting

 

Investeringsanslagene er større enn i Oljedirektoratets forrige prognose. Dette skyldes delvis raskere framdrift for flere større prosjekter enn tidligere forutsatt, og delvis at det rapporteres et høyere forventet investeringsnivå for en rekke felt og funn.

For felt i drift antas investeringsnivået å ligge rundt 100 milliarder kroner per år de neste fem årene. Den største posten er boring av nye utvinningsbrønner, dernest modifikasjoner og videre utbygging av eksisterende innretninger. I tillegg kommer bygging av nye innretninger på flere felt i drift. En betydelig andel av de samlede investeringene de nærmeste årene er knyttet til pågående feltutbygginger. Disse investeringene ventes å nå omlag 50 milliarder kroner i 2013, for deretter å falle raskt etter hvert som prosjektene ferdigstilles.

Det er større usikkerhet knyttet til investeringene ved funn som ennå ikke er modnet fram til investeringsbeslutning. Samlet sett er det betydelig økning i investeringene knytte til utbygging av nye felt – og da særlig Johan Sverdrup. I tillegg til store funn som Johan Sverdrup og Skrugard/Havis er det gjort mange mindre og mellomstore funn de siste årene. I anslaget er det gjort generelle justeringer i operatørselskapenes innrapporteringer, da en har erfaring for at disse har en for ambisiøs tidsplan.


Investeringsanslagene i nominelle verdier

Prognosen er laget i faste 2012-kroner. Prisutviklingen for varer og tjenester bidrar til å bestemme utviklingen i kostnadsnivået målt i løpende kroner. Effekten av ulike forutsetninger med hensyn til prisstigning er illustrert i Figur 2.

 

 Investeringsprognose – ulike forutsetninger om prisvekst

Figur 2. Investeringsprognose – ulike forutsetninger om prisvekst

 

Letekostnader

Letekostnadene vil kunne variere betydelig fra år til år. Med mange og dels store funn de siste årene, betydelig tildelt areal og bedre riggtilgang forventes fortsatt høy leteaktivitet. Letekostnadene for 2013 er anslått til 35 milliarder kroner. Dette nivået er lagt til grunn også for årene fram til 2017, og er basert på en forutsetning om 50 letebrønner per år.


Driftskostnader

Driftskostnadene utgjorde om lag 60 milliarder kroner i 2012. De nærmeste årene er det ventet en stigning opp mot 65 milliarder 2012-kroner som følge av at nye felt settes i drift, samtidig som få eksisterende innretninger fases ut. De ordinære driftskostnadene, samt vedlikehold av innretninger og brønnvedlikehold, utgjør storparten av driftskostnadene.


Samlet anslag for kostnadsutvikling

De ulike investerings- og kostnadskomponentene som inngår i ODs samlede prognose for norsk petroleumsvirksomhet er vist i Figur 3. Samlet nivå i 2013 er anslått til 265 milliarder kroner. Prognosen øker til 300 milliarder 2012-kroner i 2017.

Samlet kostnadsprognose 

Figur 3. Samlet kostnadsprognose

 

Kapasitetsutfordringer

Et høyt aktivitetsnivå innenfor petroleumssektoren representerer mulige kapasitetsutfordringer både i forbindelse med utredning og modning av prosjekter, prosjektgjennomføring for operatørselskap og leveranse og tjenester fra leverandørindustrien. Samtidig er leverandørmarkedet internasjonalt, og økt arbeidsdeling samt arbeidsinnvandring bidrar med kapasitet for å møte behovet for leveranser.

En viktig flaskehals har vært tilgang på borerigger. Dette bildet er imidlertid i endring. En rekke nye rigger er kontrahert og kommer til å være klare til bruk de nærmeste årene. En annen flaskehals har vært flotell. Dette påvirker særlig ombyggings- og modifikasjonsaktivitet på eksisterende innretninger. Også her vil det de nærmeste årene bli en markert økning i kapasiteten.

Tilgang på kvalifisert personell antas å kunne bli en utfordring for både operatørselskap og leverandørindustri. Igjen vil økt internasjonalisering bidra til å møte denne utfordringen, både gjennom at enkelte aktiviteter som ingeniørtjenester og fabrikasjon av innretninger og utstyr delvis kan skje internasjonalt, og ved at personell rekrutteres internasjonalt.

 

Oppdatert: 11.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).