Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Leting

11.01.2013 I løpet av 2012 ble gjort 13 nye funn på norsk sokkel. Det er ni færre enn i 2011. Fem av funnene ble gjort i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet.

42 letebrønner ble påbegynt og 41 avsluttet. 26 av de påbegynte er undersøkelsesbrønner og 16 avgrensningsbrønner. I Nordsjøen ble 29 letebrønner påbegynt, i Norskehavet åtte og i Barentshavet fem.

Antall påbegynte letebrønner er noe lavere enn i fjor. Dette skyldes i hovedsak begrensninger i riggtilgangen og at enkelte boreoperasjoner har vært utfordrende og tatt lenger tid enn planlagt.  

I 2013 er det ventet at det blir boret lag 50 letebrønner.


Størst aktivitet i Nordsjøen

Sør i Nordsjøen i Ekofiskområdet har Statoil påvist gass/kondensat i undersøkelsesbrønn 2/4-21 «King Lear» i øvre jura reservoarbergarter. Funnet har høy temperatur og høyt trykk. Det vurderes som interessant og kan gi grunnlag for en framtidig gassutbygging i området.

Det har vært stor leteaktivitet øst for Utsirahøyden i midtre del av Nordsjøen. Flere avgrensningsbrønner er boret i blokkene 16/2 og 16/5 på oljefunnet Johan Sverdrup, som ble påvist i 2010 i øvre jura reservoarbergart. En av disse, brønn 16/2-12, testet et nytt segment 10 kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6. Den påtraff en oljekolonne på 35 meter og har økt ressursgrunnlaget for funnet.   

I nordlig del av Nordsjøen er det gjort  fire oljefunn. Det største er gjort av Wintershall i brønn 35/9-7 «Skarfjell» i Heatherformasjonen i øvre jura i Gjøaområdet.  Det ligger i et område hvor det er gjort nye funn i de siste årene («Grosbeak» og «Titan»), og det skal avgrenses ytterligere i løpet av kort tid. Nordøst for Visundfeltet i brønn 34/6-2 S har Total   påvist olje i Cookformasjonen i jura. 

Videre har Statoil gjort to mindre funn i tilknytning til produserende felt. I brønn 30/6-28 S som ble boret under Osebergfeltet er det funnet olje i Statfjordformasjonen, mens det i brønn 33/12-9 S sør for Gullfaks Sør-feltet i Brentgruppen er påvist olje i bergarter med god reservoarkvalitet.


Fem funn i Norskehavet

Sørvest i Norskehavet, i brønn 6201/11-3, har Lundin påvist olje i tynne sandsteinslag i Listaformasjonen i paleocene og i Shetlandsgruppen i kritt. Det er stor usikkerhet knyttet til størrelse på reservoarene i dette funnet.  

I de mer etablerte leteområdene nær feltene er det gjort fire funn, tre gass- og ett oljefunn. Sørøst for Kristinfeltet har Mærsk gjort et mindre oljefunn i Lysing- og Langeformasjonen i kritt. Reservoarbergartene og reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet og det er for tidlig å gi et ressursanslag. Like i nærheten, i brønn 6407/1-5 S, har  Wintershall avgrenset olje-/gassfunnet 6406/3-8, som ble påvist i 2010. Brønnen bekrefter øvre del av tidligere ressursanslag på 10-20 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.  Lenger nordvest for Heidrunfeltet har RWE Dea påvist gass i brønn 6507/7-15 S «Zidane 2» i Fangstgruppen i jura, mens  BP har gjort et gassfunn nord for Skarvfeltet, i brønn 6507/3-9 S i Lysingformasjonen.   

Det nordligste funnet er gjort nordvest for Nornefeltet av Statoil i brønn 6607/12-3 i Fangst- og Båtgruppene i jura.  Dette er et lite gassfunn som trenger videre evaluering for å avklare ressurspotensialet.  


Tre funn i Barentshavet

Statoil fant olje og gass i brønn 7220/7-1 «Havis» like ved Skrugardfunnet i Barentshavet. I brønnen ble det påvist gass i Støformasjonen og olje i Stø- og Nordmelaformasjonene i jura. I tillegg er Skrugard, som ble påvist i 2010, avgrenset med brønn 7220/5-1. Skrugardfunnet er etter denne brønnen beregnet til å inneholde mellom 35-40 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Lenger sør, nordvest for Snøhvitfeltet, er det gjort to nye funn. Eni har påvist gass/kondensat i brønn 7220/10-1 «Salina» i Knurrformasjonen i kritt, og i Støformasjonen i jura.  En  avgrensningsbrønn er planlagt boret her i nær framtid.  Det siste funnet er gjort  av Lundin i brønn 7120/6 -3 S. Det ble her påvist olje i Knurrformasjonen i kritt. Funnet er lite og ressurspotensialet er ennå ikke avklart.

 

Utvinnbare ressurser i nye funn 2012.
Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat

Brønn

Operatør

Hydro-
karbon
typer

Olje /
kondensat
Mill Sm3

Gass
mrd Sm3

2/4-21
(King Lear)

Statoil
Petroleum AS

Gass/
kondensat

3,5 - 6,5 - 12

8 - 14 - 22

30/6-28 S

Statoil
Petroleum AS

Olje

2 - 3

 

33/12-9 S

Statoil
Petroleum AS

Olje

0,3 - 1,1

 

34/6-2

Total Norge E
&P AS

Olje

3,3 - 6,8 - 11

1<

35/9-7(Skarfjell)

Wintershall
Norge AS

Olje

10 - 22 - 45

4 -  8 - 15

6201/11-3

Lundin Petroleum
Norway AS

Olje

1,5 - 4,5 - 25

 

6406/3-9

Maersk Oil
Norway AS

Olje

1<

1<

6507/7-15 S
(Zidane 2)

RWE Dea
Norge AS

Gass

 

4 - 6 - 7

6507/3-9 S

BP Norge AS

Olje/gass

1<

1 - 2 - 3

6607/12-3

Statoil
Petroleum AS

Gass

Ingen tall

 

7220/7-1(Havis)

Statoil
Petroleum AS

Olje/gass

36 - 45 - 55

3 - 5 - 6

7220/10-1

Eni Norge AS

Gass/
kondensat

1<

5 -  6 - 7

7120/6-3 S

Lundin Petroleum
Norway AS

Olje

Ingen tall

 

 

 

 

58 - 153

26 - 60

 

Oppdatert: 27.11.2013