Petroleumsproduksjon

11.01.2013 Det ble produsert 224 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2012. Dette er 39,5 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, men to prosent mer enn i 2011. Økningen skyldes rekordhøy gassproduksjon. Oljeproduksjonen fortsatte å synke.

Totalproduksjonen av petroleum i 2013 antas å bli 213 millioner Sm³ o.e, om lag fem prosent lavere enn i 2012, for deretter å komme opp igjen på fjorårets nivå.  

I fem­årsperioden 2008-2012 ble det produsert 1154 millioner Sm³ o.e. For fem­års­perioden fram til 2017 er produksjonen ventet å bli 1107 millioner Sm³ o.e.

 

Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2017 

Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2017.


Gass

I 2012 ble det solgt 114,8 milliarder Sm³ gass (112,8 milliarder Sm3 40 megajoule gass). Det er en økning på over 12 milliarder Sm3 fra 2011 (12 prosent), og mer enn sju milliarder Sm³ over den tidligere toppnoteringen i gassalg fra 2010.

Det er vanskelig å forutsi nivået på gassalg, selv på kort sikt. Salget har blitt seks prosent høyere i forhold til prognosen for 2012. Til sammenligning ble salget i 2011 åtte prosent lavere enn forventet. Sammenlignet med oljeproduksjon vil gassalget også svinge med etterspørselen i Europa som blant annet er temperaturavhengig.
 

Faktisk og prognosert gassalg til og med 2017 

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til og med 2017.


 

Olje

Oljeproduksjonen i 2012 ble 89,2 millioner Sm³ (1,53 millioner fat per dag), mot 97,5 millioner Sm3 (1,68 millioner fat per dag) året før. 68 felt bidro til olje­produksjonen i 2012, i tillegg til et funn som ble prøveprodusert.

Fjorårets oljeproduksjon ble nesten fem prosent lavere enn Oljedirektoratets anslag fra høsten 2011. Det er to hovedårsaker til avviket: Forsinket produksjonsoppstart for enkelte felt og en del langvarige ikke-planlagte nedstenginger av produserende felt på grunn av reparasjoner og oppkopling til nye innretninger.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosents konfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2013 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil gå ytterligere ned til 85,5 millioner Sm³ (1,47 millioner fat per dag), før vi forventer en liten økning. Usikkerheten i 2013 er anslått til å være +13/-14 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner, oppstart av nye felt og regulariteten på feltene i drift.

 

Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon 
Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

For 2013 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 3,7 millioner Sm³ og 8,8 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 106 millioner Sm3 o.e. (1,83 millioner fat o.e. per dag).

Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

Prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene

 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Olje / Oil
(mill Sm3) 

85,5 

88,3 

90,7

90,1

91,0

NGL / NGL
(mill Sm3 o.e.)

16,8

19,2

20,6

21,5

20,1

Kondensat / Condensate
(mill Sm3)

3,7

3,2

2,9

2,6

2,8

Væske / Liquid
(mill Sm3 o.e.)

106,0

110,7

114,3

114,2

113,9

Væske / Liquid
(mill fat o.e. per dag)

1,84

1,89

1,90

1,90

1,92

Gass / Gas
(mrd Sm3)

106,5

109,5

110,5

110,6

111,2

 

I perioden 2013-2017 anslås oljeproduksjon å nå 446 millioner Sm³. Det er 84 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. 99 prosent av oljeproduksjonen ventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt, står for 92 prosent av volumet i femårsperioden.

 

 Oljeproduksjon 2008-2017 fordelt på modenhet

Figur 4. Oljeproduksjon 2008-2017 fordelt på modenhet.

 

Oppdatert: 27.11.2013