Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Uoppdagede ressurser

11.01.2013 Det er større uoppdagede olje- og gassressurser på norsk sokkel enn tidligere antatt. Dette er positivt for framtiden til olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel.

OD har revidert sine ressursestimater og tallfestet de totale uoppdagede ressursene til 2590 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.). Det forrige anslaget fra 2010 var 20 millioner Sm3 lavere.

Det er funnet om lag 270 millioner Sm3 o.e. siden forrige revisjon, som ble gjort etter at Johan Sverdrup ble påvist. Siden den gang er det gjort flere store funn. Normalt vil nye, store funn som Johan Sverdrup, Skrugard og Havis medføre en nedjustering av de uoppdagede ressursene. Men disse funnene og resultater fra letevirksomheten for øvrig har gitt ny informasjon som har gjort at Oljedirektoratets letemodeller er blitt revidert, samtidig som nye prospekter er blitt kartlagt. Samlet fører dette til en økning i anslaget for de uoppdagede ressursene.

En letemodell er et analyseverktøy for et geografisk avgrenset område hvor flere geologiske faktorer opptrer sammen slik at petroleum kan påvises. De kritiske faktorene er forekomster av reservoarbergarter, kildebergarter hvor olje og gass kan dannes, og feller under forseglingsbergarter der oljen og gassen kan fanges opp. Letemodellen bekreftes når det blir boret og funnet hydrokarboner i området.


Mer olje i Nordsjøen og Barentshavet

Det antas å være større uoppdagede forekomster av olje og mindre gass på norsk sokkel enn tidligere anslått.

I Nordsjøen er det Utsirahøgda og Tampenområdet som står for de største endringene i ressursanslaget. Johan Sverdrup-funnet tyder at det er mer olje og mindre gass i området enn anslått i 2010. Det er definert en ny letemodell som reflekterer dette bedre enn tidligere modeller.

Også i Barentshavet er de uoppdagede oljeressursene justert opp og gassressursene ned. Det skyldes hovedsakelig et endret syn på muligheten for å finne olje i området rundt Skrugard.

Overslagene for Norskehavet er ikke nevneverdig endret.

Ressursanslagene dekker det samme geografiske området som analysen fra 2010 og tidligere analyser. Det inkluderer ikke den norske delen av det tidligere omstridte området i Barentshavet sørøst og havområdene utenfor Jan Mayen.


Usikkerhet

Anslagene over uoppdagede ressurser er usikre. Inntil det blir boret brønner som kan bekrefte eller avkrefte letemodellene, er det også usikkert om letemodellen faktisk eksisterer og om den inneholder så mye olje og gass som antatt. Et godt utforsket område har derfor et sikrere ressursanslag enn et område som ikke er tilstrekkelig kartlagt ved hjelp av letebrønner. Som følge av dette har ressursanslagene for Nordsjøen et mindre usikkerhetsspenn enn områdene lenger nord på sokkelen, der det er flere ubekreftede letemodeller og derfor større usikkerhet.

 

Oppdatert: 12.01.2013