Stabile NOx-utslipp på norsk sokkel

10.07.2013 De totale utslippene av nitrogenoksider (NOx) på norsk sokkel har vært ganske stabile siden årtusenskiftet. Prognosene tyder på at de vil holde seg på samme nivå i årene framover.

Det viser Oljedirektoratets nye statusrapport for NOx-utslipp, virkemidler og utslippsreduserende teknologi i norsk petroleumsnæring per 2012.

Petroleumssektoren står for i underkant av 30 prosent av de norske NOx-utslippene. Turbindrift er fremdeles den største utslippskilden. Det er utviklet ny teknologi som gir betydelig lavere utslipp enn de gamle turbinene, og alle gassdrevne turbiner som er tatt i bruk etter årtusenskiftet er derfor av lav-NOx-typen. Lav-NOx-turbiner som kan gå på både diesel og gass («dual fuel») er tatt i bruk på sokkelen med godt resultat de siste 4-5 årene.

På felt i drift er utskifting av gammel turbinteknologi med lav-NOx kostbart og komplisert, og dette er derfor i liten grad gjennomført. Utskiftningen har skjedd naturlig ved at felt stenges ned og hele plattformer erstattes. For eksempel har gamle turbiner blitt byttet ut med lav-NOx-teknologi på Ekofisk, og Valhall har fått strømforsyning via en sjøkabel fra land. Kraft fra land reduserer både CO2- og NOx-utslipp fordi det da ikke brennes gass i turbiner for å generere kraft. Energieffektiviseringstiltak og redusert kraftbehov på enkelte plattformer har gjort at noen få turbiner er tatt ut av drift.

En NOx-avgift ble innført i 2007. Året etter ble det opprettet et NOx-fond der både rederier, oljeselskap og enkeltfelt på sokkelen kan være med. Tilknytting til fondet gir fritak fra NOx-avgift, som erstattes med en lavere fondstakst. Gjennom dette fondet går den innbetalte taksten direkte til utslippsreduserende tiltak. Størsteparten av tiltakene skjer på skip. Men også olje- og gassinnretninger har fått midler fra fondet, som for eksempel vanninjeksjonspiloten på Troll C.

Tiltak i olje- og gassektoren står totalt for 10 prosent av utslippsreduksjonene utløst av tiltak støttet av NOx-fondet, en økning fra 7 prosent i 2009. Til sammenligning utgjør investeringskostnaden til disse tiltakene hele 36 prosent av total investeringskostnader fra alle sektorer. Tallene viser at tiltak i petroleumssektoren fortsatt er dyre sammenlignet med andre sektorer, men at andelen tiltak i petroleumssektoren øker. 

 

 

Oppdatert: 10.07.2013