Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Forslag til statsbudsjett 2015

14.10.2014 I forslaget til statsbudsjett for 2015 forslår regjeringen å bevilge totalt 413,5 millioner kroner til driftsutgifter, utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Oljedirektoratet.

Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 256,9 millioner kroner til driftsutgifter neste år. Det er en økning på 3,8 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2013.

Anskaffelser

Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til anskaffelser/vedlikehold. Det er en million mindre enn i saldert budsjett for 2014. Reduksjonen har sammenheng med innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift.

Spesielle driftsutgifter

Spesielle driftsutgifter omfatter Tilsyn med petroleumsvirksomheten, Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet og Undersøkelser m.v. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 153,6 millioner kroner til dette i 2015. Det er en økning på 3,5 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2014.

Posten Tilsyn med petroleumsvirksomheten omfatter måleteknisk tilsyn og deltakelse i lisensmøter. Utgiftene refunderes av operatørselskapene. Regjeringen foreslår å bruke 3,1 millioner kroner på dette.

Det budsjetteres med 72 millioner kroner i utgifter til Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet i 2015. Utgiftene omfatter oppgaver innen dataforvaltning og utvinningsteknologi, samt ODs andel av samarbeidsprosjektene Diskos og Force. Videre omfatter det utgifter knyttet til ODs samarbeidsavtale med Norad om rådgiving innenfor petroleumsforvaltning for utviklingsland.

Regjeringen budsjetterer med 78,5 millioner kroner til Undersøkelser m.v. (kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger) i regi av OD. Det er en netto økning på 3,5 millioner kroner fra saldert budsjett 2014.

Utgiftene omfatter geologisk kartlegging i nordområdene, herunder stratigrafiske boringer innsamling av 2D-seismikk. Kartleggingen er en videreføring av det store kartleggingsprogrammet som har pågått over flere år. 

Aktiviteten vil gi ny geologisk innsikt om store deler av Barentshavet, blant annet områdene inntil delelinjen mot Russland. Kunnskap om hva som finnes av ressurser på norsk sokkel er helt avgjørende for å sikre god ressursforvaltning og ivareta norske nasjonale interesser.

Inntekter

Totalt budsjetterer regjeringen med 107,55 millioner kroner i inntekter via OD i 2015. Av dette kommer 26 millioner kroner fra gebyrinntekter og 71,4 millioner kroner fra oppdrags- og samarbeidsvirksomhet. Inntektene fra refusjon av tilsynsutgifter er estimert til 10,15 millioner kroner.

Oppdatert: 14.10.2014