Gode tilbakemeldinger fra brukerne

17.03.2014 Agenda Kaupang har gjennomført en brukerundersøkelse for OD. Hensikten er å få kunnskap om hva sentrale aktører i omverdenen mener om måten OD fungerer og løser sine oppgaver på.

Brukerne er spurt om hvordan de oppfatter direktoratets planer og prioriteringer, leveranser og tjenester. Det er gjennomført intervjuer med offentlige aktører og representanter for rettighetshavere og operatører. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot deltakerne i komiteer for utvinningstillatelser.

OD får generelt meget positive tilbakemeldinger fra brukerne. Det går blant annet fram av rapporten at

  • OD har en god rolleutøvelse, særlig som faktaprodusent og pådriver overfor næringen
  • ODs tjenester verdsettes høyt
  • Medarbeiderne oppfattes som kompetente på fagområder de bør kjenne til
  • OD framstår som samarbeidsvillig og yter god service
  • Kommunikasjon og formidling besørges på en god måte, selv om OD oppfattes som relativt lavmælt
  • OD oppfattes å ha høy faglig integritet, selv om enkelte av respondentene påpeker at det nære forholdet til Olje- og energidepartementet (OED) kan være en utfordring
  • Næringen ønsker sterkere deltakelse fra OD i utvinningstillatelsene, både for å bidra med kunnskap og for å bidra til bedre prosesser, samt styrke lisensmøtenes rolle som beslutningsorganer

OD får generelt svært gode skussmål fra OED, blant annet som faglig støttespiller med betydelig faglig integritet. OD beskrives som leveransedyktig og serviceinnstilt, og samarbeidet karakteriseres som svært godt. Ifølge OED er det ingen åpenbare områder hvor OD trenger forbedringer, men enkelte områder må vies oppmerksomhet:

  • Flere aktører i å forholde seg til – kan OD håndtere dette ?
  • OED forventer at OD skal serve dem ved behov, klarer OD dette?
  • Å jobbe smartere og mer effektivt er utfordringer i OD. Dermed er det viktig at OD utvikler organisasjon og arbeidsform

Resultatene fra undersøkelsen sammenlignes med en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2010. Rapporten viser at oppfatningene av OD i 2013 i er svært sammenfallende med synspunktene som kom fra i 2010.

Oppdatert: 17.03.2014