Høy leteaktivitet i første halvår

30.06.2014 Fortsatt letes det mye på norsk sokkel. Det er gjort 13 nye funn i år, det største av disse er gjort i Norskehavet.

For tiden bores det åtte letebrønner. Per 24. juni var 33 letebrønner påbegynt og 33 avsluttet. Til sammenligning var antall påbegynte letebrønner i første halvår i fjor 28.

Til nå i år er det boret 23 undersøkelsesbrønner og 10 avgrensningsbrønner. Det er gjort 13 nye funn - sju i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet. 
 

Nordsjøen

Letingen i Nordsjøen er gått noe ned som følge av at funnet Johan Sverdrup endelig er avgrenset. Statoil Petroleum har gjort seks funn og Total E&P Norge har gjort ett. Funnene er gjennomgående små og feltnære. 

Det sørligste funnet er gjort øst for Heimdalfeltet i midtre del av Nordsjøen. Her har Total påvist olje i undersøkelsesbrønn 25/5-9 i Heimdalformasjonen i paleocen. Foreløpig er funnet beregnet til å være mellom 0,5 og 2 mill. standard kubikkmeter (Sm3) olje utvinnbart.

Sørvest i Osebergområdet har Statoil påvist olje i brønn 30/11-9 A. Brønnen ble boret som sidesteg fra brønn 30/11-9 S, som ble avsluttet i 2013. Det er påvist olje i Heatherformasjonen i øvre jura og i Brentgruppen i midtre jura. Samlet i de to brønnene 30 /11-9 4 S og A er det påvist mellom 3 og 7 mill. Sm3 o.e. utvinnbart

Ved Framfeltet nordøst i Nordsjøen har Statoil funnet olje i brønn 35/11-17 i Fensfjordformasjonen i øvre jura og i Brentgruppen i midtre jura. Foreløpige beregninger av størrelsen på dette funnet er mellom en og tre mill. Sm3 utvinnbare o.e.  

Størst leteaktivitet har det vært i Gullfaksområdet i den nordlige delen av Nordsjøen. Her har Statoil gjort fire funn i jura reservoarbergarter. I brønnene 34/10-54 S og A, den siste boret som sidesteg, er det påvist olje og gass. Foreløpige beregninger av størrelsen på de to funnene er samlet mellom 3 og 12 mill. Sm3 o.e. utvinnbart.

I brønn 34/10-C-18 A mellom feltene Gullfaks og Visund er det påvist petroleum. Foreløpig beregning av størrelsen på dette funnet er mellom 0,2 og 1 mill. Sm3 o.e. utvinnbart. I brønn 34/8-17 S boret like øst for Visundfeltet er det påvist olje og gass. Størrelsen på funnet er beregnet til å være mellom 0,5 og 2 mill. Sm3 o.e. utvinnbart.


Norskehavet

I Norskehavet er det gjort tre funn i første halvår. Sørvest for Njordfeltet har VNG Norge påvist olje og gass i brønn 6406/12-3 S (Pil) i Rogn- og Melkeformasjonene i øvre jura. Det er påvist 226 meter hydrokarbonkolonne, hvorav 135 meter er olje i et reservoar med gode strømningsegenskaper.

Funnets størrelse er foreløpig beregnet til å være mellom 6 og 21 mill. Sm3 olje utvinnbart og 2 og 6 mrd. Sm3 gass utvinnbart. Det er det største funnet som er gjort på norsk sokkel hittil i år.

Lenger nord i Åsgardområdet er det påvist gass/kondensat i brønn 6407/1-7 i Langeformasjonen i nedre kritt. Funnet er foreløpig beregnet til å inneholde mellom 1 og 4 mill. Sm3 o.e. utvinnbart.

Lengst nord, like sør for Heidrunfeltet, har Faroe Petroleum Norge gjort ett mindre olje- og gassfunn i brønn 6507/10-2 S i Garnformasjonen i midtre jura. Foreløpig er funnet beregnet til å inneholde mellom 1 og 2,5 mill. Sm3 o.e. utvinnbart.


Barentshavet

Det er gjort tre funn i Barentshavet. Nordvest for Johan Castbergfunnet fant Statoil gass i brønn 7220/4-1 i Stø- og Nordmelaformasjonene i jura, og dypere i Snaddformasjonen i trias. Funnet er foreløpig beregnet til å inneholde mellom 2 og 4 mill. Sm3 gass utvinnbart.

Lenger sør i samme området i brønn 7220/7-3 fant Statoil gass i Støformasjonen og olje dypere i Stø- og Nordmelaformasjonene. Foreløpige beregninger av størrelsen på dette funnet er mellom 7 og 10 mill. Sm3 o.e. utvinnbart. 

Nordøst for Snøhvitområdet påviste Det norske oljeselskap små mengder olje i brønn 7222/11-2. Funnet er gjort i Kobbeformasjonen i trias.

For tiden bores det åtte letebrønner på norsk sokkel - fire undersøkelsesbrønner og fire avgrensningsbrønner. Noen av disse vil snart være avsluttet. En av disse er brønn 6406/12-3 A, der VNG er operatør. Denne brønnen bores på prospektet Bue i nærheten av brønn 6406/12-3 S, der VNG nylig påviste gass og olje i prospektet Pil sørvest for Njordfeltet i Norskehavet.

I Barentshavet er tre brønner snart ferdig boret. Brønn 7324/7-2, som opereres av OMV Norge, bores i nærheten av funnet 7324/8-1, (Wisting Central) som OMV påviste i 2013. Både brønn 7324/7-2 og den Statoil-opererte brønnen 7325/1-1 bores i Hoopområdet nord i Barentshavet.

Snart avsluttes også avgrensningsbrønn 7120/1-4 S, som bores av Lundin Norway på funnet 7120/1-3 (Gohta) nord for Snøhvitområdet. Dette funnet ble påvist i 2013.

Det ligger an til fortsatt høy leteaktivitet resten av året, etter planen skal det bores letebrønner i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.

Det er ikke levert inn noen planer for utbygging og drift (PUD) for funn på norsk sokkel i første halvår 2014.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 30.06.2014

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).