Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ressursregnskap 2013

03.03.2014 Oljedirektoratets ressursregnskap viser at de totale utvinnbare petroleumsressursene er estimert til 14,2 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

Nytt område i Barentshavet sørøst og sokkelen rundt Jan Mayen er inkludert i ressursregnskapet, som er oppdatert per 31. desember 2013.

Hovedtrendene i ressursregnskapet for 2013 er:

  • Moderat reservetilvekst
  • Modning av ressurser i felt og funn
  • Ressurstilvekst fra 20 nye funn i 2013
  • Oppdatering av de uoppdagede ressursene

De totale utvinnbare petroleumsressursene har økt med 586 millioner Sm3 o.e. siden 2012. Dette skyldes hovedsakelig en økning av volumet for de uoppdagede ressursene som nå inkluderer Barentshavet sørøst og sokkelen rundt Jan Mayen og som samlet står for 60 prosent av økningen. I tillegg har det vært reserve-økninger på felt, oppjusterte ressursanslag i funn og tilvekst fra nye funn.

Reservetilveksten i år har vært 102 millioner Sm3 o.e., mot 344 millioner Sm3 o.e. i fjor. Årsaken til den lave tilveksten er at bare fire små funn er besluttet utbygd. Det er reservetilveksten fra felt i drift som bidrar til økningen i reservene. Det er størst økning i gass-reservene, og Snøhvit-feltet er største bidragsyter. Feltene Snorre, Grane og Troll har hatt størst økning i oljereserver. I 2013 ble det solgt og levert 215 millioner Sm3 o. e., slik at nettoreservene ble redusert med 113 millioner Sm3 o.e. 

OD satte i 2005 et mål om en reservetilvekst for olje på 800 millioner Sm3 innen 2015. Det siste året var tilvekst i oljereserver 29 millioner Sm3.  Til sammenligning ble det solgt 85 millioner Sm3 olje i 2013.. Av tilveksten i 2013 kommer 2 millioner Sm3 fra funn som ble besluttet utbygd og 27 millioner Sm3 fra felt. Ni år etter at ODs mål ble formulert, er akkumulert reservetilvekst 636 millioner Sm3. Dette utgjør 80 prosent av myndighetenes målsetting, og viser at det kan være vanskelig å oppnå en reservetilvekst på 800 millioner Sm3 olje innen 2015.

I 2013 begynte Jette, Hyme, Skarv og Skuld å produsere og feltene Glitne og Yttergryta ble nedstengt. Ved årsskiftet var 14 felt under utbygging. Rettighetshaverne har levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for 1/5-2 Flyndre og det er godkjent PUD-fritak for funnene 15/3-9 Gudrun Øst, 34/8-13 A Titan fase 1 og 34/8-15 S Rhea. Feltene Brynhild, Bøyla, Fram H-Nord, Goliat, Gudrun, Knarr, Svalin og Valemon skal etter planen begynne å produsere i 2014.

Ressurser i planlagte prosjekter for økt olje- og gassutvinning kalles betingede ressurser i felt og utgjør i årets regnskap 812 millioner Sm3 o.e. Mulige framtidige tiltak for økt utvinning (ressurskategori 7 A i ODs ressursklassifikasjonssystem) er inkludert i dette tallet. Det er en økning på 58 millioner Sm3 o.e . i forhold til sist rapportering. Årsaken til økningen er blant annet at ressurskategori 7A har økt med 65 millioner Sm3 o.e.. Betingede ressurser i felt ikke medregnet ressurskategori 7 A er redusert med 7 millioner Sm3 o.e som følge av at flere prosjekter i feltene er vedtatt. Dette medfører at ressursene i disse prosjektene er modnet til reserver og ressursmengden flyttes derfor fra betingede ressurser i felt, til reserver.

Mengden av betingede ressurser i funn har økt med 76 millioner Sm3 o. e. i forhold til fjorårets regnskap. Oljeressurser i funn har økt med 90 millioner Sm3, mens gassressurser er redusert med 14 milliarder Sm3. Årsaken til økningen i oljeressursene er blant annet at ressursanslaget til 16/2-6 Johan Sverdrup har økt med 54 millioner Sm3 i forhold til sist rapportering. I tillegg kommer ressurstilveksten fra funn gjort i 2013. Fra de nye funnene er tilveksten i Barentshavet størst, både for olje og gass. Reduksjonen i betingede gassressurser skyldes blant annet at funnet 7225/3-1 Norvarg ikke er funnet sannsynlig å utvinne etter skuffende resultat ved boring av avgrensningsbrønn.

Forventningsverdien til volumanslaget for de uoppdagede ressursene er 2940 millioner Sm3 o.e., en økning på 350 millioner Sm3 o.e. siden fjorårets regnskap. Anslaget inkluderer volum fra nytt område i Barentshavet sørøst og sokkelen rundt Jan Mayen med henholdsvis 300 millioner Sm3 o.e og 90 millioner Sm3 o.e. I tillegg har det vært en oppdatering av de uoppdagede ressursene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Reduksjonen er på 40 millioner Sm3 o.e. For Nordsjøen og Norskehavet er resultatet av en reduksjon i oljeressursene og økning i gass-ressursene basert på nye analyser av letemodellene. For Barentshavet er både olje- og gassressursene juster opp. Usikkerhetsspennet (P10 – P90) for de uoppdagede ressursene er betydelig og ligger mellom 1,5 og 4,8 milliarder Sm3 o.e.

Figur 1 viser fordelingen av de totale ressursene. Ressursanslagene er usikre, og dette er illustrert i figuren. De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 8 milliarder Sm3 o.e., med et usikkerhetsspenn (P10 – P90) på mellom 5,6 og 11 milliarder Sm3 o.e.

 

Figur 1 - Last ned pdf 

Figur 1: Fordeling av de totale utvinnbare ressursene og usikkerhet i estimatene pr 31.desember 2013.


Detaljene i ressursregnsregnskapet vises i de vedlagte nedlastbare tabellene.


Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33

Oppdatert: 04.03.2014