Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Leting

15.01.2014 Det var høy leteaktivitet på norsk sokkel i 2013, og 20 nye funn ble gjort. Det er sju flere enn i 2012. Sju av funnene ble gjort i Nordsjøen, åtte i Norskehavet og fem i Barentshavet.

Det er påvist mellom 50-106 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og mellom 30-58 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

59 letebrønner ble påbegynt – 17 flere enn i fjor – og 59 avsluttet. 45 av de påbegynte er undersøkelsesbrønner og 14 avgrensningsbrønner. Med 23 påbegynte letebrønner i 2013 er Statoil den operatøren som boret mest, etterfulgt av Lundin med 14 og Wintershall med seks.

 

Nordsjøen

Det sju funnene i Nordsjøen er gjennomgående små.

Sør i havområdet, like ved grensen mot Danmark, har Dong gjort et mindre olje-/gassfunn i jura reservoarbergarter i undersøkelsesbrønn 3/7-8 S sør for Trymfeltet.

Leteaktiviteten har vært størst i området rundt Utsirahøgda i midtre del av Nordsjøen. I likhet med året før har aktiviteten hovedsakelig dreid seg om å avgrense funnet Johan Sverdrup, som ble påvist i 2010. I tillegg er det gjort to oljefunn i området. I brønn 16/4-6 S like sør for Edvard Griegfeltet har Lundin påvist en 45 meter oljekolonne i jura til trias reservoarbergarter. Det trenges flere boringer for endelig å avgrense funnet.

På selve Utsirahøgda har Statoil gjort et mindre oljefunn i brønn 6/2-18 S i forvitret /oppsprukket grunnfjell. Funnet er lokalisert nordvest for Johan Sverdrup-funnet.

Vest i området er Ivar Aasenfeltet, operert av Det norske oljeselskap, avgrenset med brønn 16/1-16 A. Brønnen er boret av Wintershall i nabotillatelsen, og har påvist tilleggsressurser i jura reservoarbergarter til feltet som nå bygges ut.

Lenger nord ved Granefeltet har Statoil påvist olje i brønn 25/11-27 i Heimdalformasjonen i paleocene.

Sørvest i Osebergområdet er det gjort et mindre gassfunn i brønn 30/11-9 S i nedre del av Heatherformasjonen øvre jura og i Tarbertformasjonen i midtre jura.

Nordøst for Visundfeltet nord i Nordsjøen det i undersøkelsesbrønn 34/8-15 S gjort et lite gassfunn. Mellom Vigdis- og Snorrefeltet i samme område er det i observasjonsbrønn 34/7-H-2 påvist en 24 meters oljekolonne i Cookformasjonen i tidlig jura.

Lenger øst i Gjøaområdet i Nordsjøen er funnet Skarfjell, påvist i 2012 av Wintershall, avgrenset med brønn 35/9-8. Funnet ble formasjonstestet og størrelsen er etter denne brønnen beregnet til å være mellom 10-25 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli ytterligere avgrenset.

 

Norskehavet

I Norskehavet er gjort åtte funn i feltnære boringer. Sør i området, like vest for Njordfeltet, har Statoil gjort to oljefunn i brønn 6407/8-6 S og i brønn 6407/8-A, som ble boret som sidesteg. Lenger vest i dette området har Norske Shell påvist mindre mengder gass i brønn 6406/9-3 i Ileformasjonen i midtre jura. Det ligger i nærheten av funnet Linnorm, operert av samme selskap.

I Åsgardområdet er det gjort tre funn. Sør i området har Wintershall gjort to mindre funn. I brønn 6407/1-6 S er det påvist gass/kondensat i Langeformasjonen i kritt. Det er stor usikkerhet knyttet til funnets utstrekning, og funnet er planlagt avgrenset i 2014. I brønn 6406/6-3 er det gjort et lite gassfunn i Garnformasjonen i midtre jura.

Nord i området har Statoil påvist en kolonne på 40 meter med gass/kondensat i samme nivå i brønn 6506/9-3. Nord i området har Statoil gjort to mindre funn. Sør for Alvefeltet er det påvist et lite oljefunn i brønn 6507/3-10 i Garnformasjonen i midtre jura. Nordøst for Nornefeltet har selskapet i brønn 6608/10-15 påvist olje i Melkeformasjonen i øvre jura og i Åreformasjonen i tidlig jura.

Det er boret en letebrønn i Norskehavet i de mindre utforskede områdene nordvest for Nornefeltet. Brønn 6608/2-1 S, boret av RWE Dea, ble avsluttet i senkritt alder (Shetlandsgruppen) uten å nå boremålet i Fangstgruppen i midtre jura.

 

Barentshavet

I Barentshavet er det gjort fem funn i 2013. I området ved funnet Johan Castberg har Statoil gjort tre mindre funn i borekampanjen som ble startet med brønn 7220/5-2 (Nunatak). I denne brønnen ble det påvist mindre mengder gass i Knurrformasjonen i kritt i et svært dårlig reservoar med høy vannmetning. I den påfølgende brønnen 7219/8-2 (Iskrystall) ble det også påvist gass i Støformasjonen i jura. I den siste brønnen 7220/7-2 S (Skavl) som nylig er avsluttet, ble det påvist olje og gass i Tubåenformasjonen i jura og olje i Fruholmenformasjonen i trias.

Nord for Snøhvitfeltet har Lundin påvist olje i brønn 7120/1-3 (Gohta) i Røyeformasjonen i perm. Funnet ble gjort i kalksteinsbergarter. Det er ikke tidligere påtruffet bevegelig olje i denne typen bergarter på norsk side i Barentshavet.

Lenger nord i Barentshavet avgrenset Total funnet 7225/3-1 (Norvarg), påvist i 2011, med avgrensningsbrønn 7225/3-2. Det er her påvist hydrokarboner i Kobbeformasjonen i trias, og det ble gjennomført en fullskala formasjonstest. Resultatene fra denne testen har nedjustert ressursgrunnlaget og også de forventningene man i utgangspunktet hadde til størrelsen på dette funnet.

Det nordligste funnet i Barentshavet ble gjort i brønn 7324/8-1 (Wisting Central) av OMV. Brønnen, som er lokalisert om lag 310 km fra Hammerfest, påviste en 50-60 meter oljekolonne i et grunt nivå i Realgrunnengruppen i jura. Funnet er gjort i et lite utforsket område (Hoop). Boreresultatene i 2013 i Barentshavet viser at området byr på flere interessante letemodeller.

 

 

Utvinnbare ressurser i nye funn 2013.
Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat

Brønn

Operatør

Hydro-
karbon
typer

Olje/-konden-
sat
Mill Sm3

Gass
mrd Sm3

3/7-8 S

Dong E&P Norge AS

olje/
gass

1<

0,5-0,8-1,05

16/4-6 S

Lundin Norway AS

olje/
gass

6,6-11-15

2-3-5

16/2-18 S

Statoil Petroleum AS

olje

2,3-2,6-3

1<

25/11-27

Statoil Petroleum AS

olje

2-3-5

 

30/11-9 S

Statoil Petroleum AS

gass/
-kondensat

1<

1,7-2,2-2,8

34/8-15 S

Statoil Petroleum AS

gass

1<

1,1-1,23-1,35

34/7-H-2

Statoil Petroleum AS

olje

1<

 

6407/8-6 S og A

Statoil Petroleum AS 

olje/
gass 

7-9,3-11,5 

2,3-3,1-3,8 

6406/9-3

A/S Norske Shell

gass

 

0,8-1,2-1,5

6407/1-6 S

Wintershall Norge AS

gass/
-kondensat

1-2-4

4,2-7,6-14

6406/6-3

Wintershall Norge AS

gass

 

1<

6506/9-3

Statoil Petroleum AS

olje

0,8-1,1-1,6

2,7-3,6-4,8

6507/3-10

Statoil Petroleum AS

olje

1-1,3-1,7

1<

6608/10-15

Statoil Petroleum AS

 

2-2,3-3

1<

7220/5-2

Statoil Petroleum AS

gass

 

1<

7219/8-2

Statoil Petroleum AS

gass

 

1,5-2,3-3,2

7220/7-2 S

Statoil Petroleum AS

olje

4,6-6-8

0,7-0,9-1,1

7120/1-3

Lundin Norway AS

olje/
gass

10-16-23

8-12-15

7324/8-1

OMV (Norge)AS

olje

10-18-26

1<

 

 

 

50-106

30-58

                                                                                  

Oppdatert: 15.01.2014