Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Store gjenværende verdier på norsk sokkel

03.04.2014 Oljedirektoratet mener det er mulig å oppnå en tilvekst av oljereserver på 1200 millioner standard kubikkmeter (Sm3) i løpet av de neste ti årene.

Det nye målet ble lansert da Oljedirektoratets ressursrapport ble lagt fram 3. april.

Rapporten gir en oversikt over ressursene i felt og funn på norsk sokkel og beskriver mulighetene for å skape størst mulig verdier fra gjenværende ressurser. Så langt har petroleumsnæringen skapt verdier for samfunnet for i overkant av 11 000 milliarder kroner.

Over 60 prosent av de gjenværende ressursene ligger i felt og funn. Resten gjenstår å finne.

Oljedirektoratet har i sine prognoser anslått en vekst i oljereservene på 950 millioner Sm3 i den kommende tiårsperioden. Det nye målet representerer en ytterligere økning. For at det skal kunne realiseres, må kommende utbygginger bli større enn det som ligger i dagens planer, flere tiltak for å øke utvinningen må gjennomføres og det må gjøres nye funn.

Siden det første funnet i 1967, var det ved årsskiftet gjort over 400 funn på norsk sokkel. Halvparten er bygd ut eller er under utbygging, mens 24 prosent blir vurdert bygd ut. For resten av funnene er utbygging lite sannsynlig.

Med unntak av Johan Sverdrup og Johan Castberg, består funnporteføljen for det meste av mindre funn.

Hittil er det investert om lag 3000 milliarder kroner i innretninger, rørledninger og anlegg på norsk sokkel. Videre utnyttelse av denne infrastrukturen er helt sentralt for framtidig verdiskaping på sokkelen. De fleste funnene er ventet bygd ut med havbunnsløsning til nærliggende felt, slik at de kan dra nytte av etablert infrastruktur.

- Dermed blir enhetskostnadene lavere, og levetiden for infrastrukturen kan forlenges, slik at det blir mulig å sette i verk tiltak for økt utvinning, sier direktør Jan Bygdevoll i OD.

OD anslår at oljeproduksjonen kommer til å holde seg stabil, og at gassproduksjonen øker noe framover. Etter hvert vil framtidige utbygginger bidra med en stadig større andel av produksjonen.

- Kostnadsutviklingen i petroleumsindustrien er en utfordring, både for utbygging av funn og for satsing på prosjekt som kan øke utvinningen på felt. For eksempel er borekostnadene mer enn fordoblet i løpet av de siste 10 årene. Kostnadsveksten kan true lønnsomheten i framtidige prosjekt, sier Bygdevoll.

Selv om det er store utfordringer med et høyt kostnadsnivå, er det også store gjenværende ressurser på sokkelen. Dette er en viktig motivasjon for å finne løsninger og realisere ressursene. Næringen har også tidligere hatt store utfordringer, men funnet løsninger. På denne bakgrunn har OD et positivt syn på den videre utviklingen av norsk sokkel. ODs prognoser forutsetter at oljeselskapene kan utvikle og gjennomføre lønnsomme prosjekt, og at etablert infrastruktur på sokkelen blir utnyttet på en god måte.

 

Oppdatert: 03.04.2014