Driftskostnadene på norsk sokkel

11.11.2015 Driftskostnadene var 67 milliarder kroner. Dette tilsvarer 20 prosent av de totale kostnadene på sokkelen, som i 2014 var 334 milliarder kroner.

I tillegg til driftskostnadene er de viktigste kostnadselementene investeringer, letekostnader og tariffkostnader.

Fra Ekofiskfeltet ble satt i produksjon i 1971 og fram til utgangen av 2014 kom ialt 96 felt i produksjon innen utgangen av 2014. 18 felt er stengt i perioden.

Oljedirektoratet har gjennomført en analyse at utviklingen i driftskostnader både på sokkelnivå og for de 36 feltene der produksjonen startet før år 2000 og som fortsatt var i drift ved utgangen av 2014.

Analysen er basert på historiske tall og på de tallene som ble rapportert til OD i forbindelse med arbeidet med revidert nasjonalbudsjett 2015. De nærmeste årene forventer OD at driftskostnadene videreføres om lag på dagens nivå. Antall felt i drift og samlet produksjon ventes også å ligge på dagens nivå de neste fire-fem årene.

Analysen av de 36 feltene der produksjonen startet ved årtusenskiftet eller før, viser at veksten i driftskostnader etter 2007 i hovedsak skyldes vedlikehold og brønnvedlikehold. Analysen viser også  at utgifter til brønnvedlikehold ser ut til å være avhengig av alderen på feltene. Dessuten viser den at kostnadsveksten har vært størst for havbunnsfelt som følge av økte utgifter til brønnvedlikehold.

 

Oppdatert: 12.11.2015