Femti år siden startskuddet

02.02.2015 I år er det 50 år siden oljevirksomheten i Norge startet opp. Grensene på sokkelen ble lagt, og den første – og største - konsesjonsrunden lyst ut.

Den 9. april 1965 ble reglene for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel fastsatt i en kongelig resolusjon. Bare fire dager etter ble den første konsesjonsrunden, for 278 blokker i Nordsjøen sør for 62 breddegrad, lagt ut.

Utlysningen kom to måneder etter at Norge og Storbritannia hadde undertegnet en avtale om fordele kontinentalsokkelen seg imellom etter midtlinjeprinsippet. Den 8. desember samme år ble en tilsvarende avtale inngått med Danmark.

På slutten av 1950-tallet hadde norske geologer avvist muligheten for at det fantes olje- og gassforekomster utenfor norskekysten. Men det store gassfunnet i Groningen i Nederland i 1959 gjorde at flere så med nye øyne på muligheten for å finne petroleum i havbunnen under Nordsjøen. Høsten 1962 var oljeselskapet Phillips Petroleum først ute med å be myndighetene om tillatelse til å gjøre geologiske undersøkelser på sokkelen. Flere internasjonale selskaper fulgte på, med søknader om å få enerett på å lete etter olje i bestemte områder.

I mai 1963 ble "Norges statshøyhet over norsk kontinentalsokkel for utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster" proklamert. Loven slo fast at staten var grunneier på norsk kontinentalsokkel, og at bare regjeringen kunne gi tillatelse til leting og utvinning.

Den første utlysningen fikk 11 søknader, og i august 1965 ble 22 utvinningstillatelser for 78 blokker tildelt. Deretter tok det fire år før det første store oljefunnet – Ekofisk – ble gjort.

I dag er 79 felt i drift på norsk kontinentalsokkel, og petroleumsvirksomheten har siden 1970-tallet bidratt med 11 000 milliarder kroner til Norges nasjonalprodukt, målt i 2013-kroner.

Den 20. januar i år ble den 23. konsesjonsrunden lyst ut, for 57 blokker og deler av blokker i alle de tre havområdene utenfor Norge.

Kart

Håndkolorert femtiårsjubilant.
Det første sokkelkartet fra 1965.

Oppdatert: 27.11.2015