Plan for ny utbygging - 6406/3-8

05.05.2015 Oljedirektoratet mottok i dag, 5. mai, plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Maria.

Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift Norskehavet og Alv Bjørn Solheim, viseadministrerende direktør og teknisk direktør i Wintershall.

Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift Norskehavet og Alv Bjørn Solheim, viseadministrerende direktør og teknisk direktør i Wintershall.
 
(Foto: Arne Bjørøen)


Maria-funnet, som ligg i blokkene 6407/1 og 6406/3 på Haltenbanken i Norskehavet, er Wintershalls første eigenopererte utbyggingsprosjekt. Funnet er estimert til å innehalde rundt 28,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar, for det meste olje med noko assosiert gass og våtgass (NGL).

Maria ligg 230 kilometer frå land. Vassdjupet i området er 300 meter, og reservoaret ligg rundt 3800 meter under havflata.

Utvinningsløyve 475BS vart tildelt i TFO 2008. Funnet blei gjort ved boring av brønn 6406/3-8 T2 i 2010. Rettshavarane legg opp til at produksjonen skal starte i fjerde kvartal 2018.

 

Utbyggingsløysning for Maria

Utbyggingsløysing for Maria


Etter planen skal Maria byggast ut med eit undervass produksjonsanlegg som består av to brønnrammer, begge med plass for boring og komplettering av opp til fire brønnar. Det skal borast to produsentar og ein vassinjeksjonsbrønn frå kvar brønnramme ved bruk av ei halvt nedsenkbar boreinnretning.

Produksjonsanlegget skal koplast opp mot eksisterande infrastruktur i området.

«Utbyggingsløysinga er spesiell fordi så mange som fire vertar, eller andre innretningar, er involvert. Statoil, som er operatør for desse, har samarbeidd nært om utbygginga med Wintershall. Oljedirektoratet forventer at realisering av ressursane i Maria vil skape meirverdi for alle involverte aktørar, og ikkje minst for det norske samfunnet,» seier Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift Norskehavet.

Brønnstrømmen fra Maria blir sendt til Kristin-plattformen for prosessering og måling. Den stabiliserte olja vil så bli send til produksjons- og lagerskipet Åsgard A for lagring og lossing til skytteltankarar. Rikgassen skal etter planen eksporterast via røyrsystemet Åsgard Transport til Kårstø i Rogaland.

Gass for gassløft av brønnane vil komme frå Åsgard B-plattformen via eksisterande gassrøyr til brønnramma Tyrihans D på Tyrihans-feltet. Her skal røyret for løftegass for Maria bli kopla til. Vatn som skal brukast til trykkstøtte skal leverast frå Heidrun-plattforma.

Oljedirektoratet er pådrivar for at selskapa på sokkelen skal satse på gode områdeløysningar og effektiv utnytting av eksisterande infrastruktur:

«Dette er ei utbygging som stiller store krav til samarbeid på tvers av utvinningsløyva. Skal vi lukkast med å realisere størst mogleg samfunnsmessige verdiar av olja og gassen på norsk sokkel i tida framover, er vi avhengige av vilje både hjå utbyggar og vert til å få til denne type løysingar,» seier Ildstad.

Wintershall Norge AS er operatør med ein del på 50 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro AS med 30 prosent og Centrica Resources (Norge) AS med 20 prosent. 

Geografisk plassering av Maria-feltet

Geografisk plassering av Maria-funnet.

 

Lenke til Olje- og energidepartementet: 

Oppdatert: 18.12.2015