Ressursregnskap 2014

02.03.2015 Oljedirektoratets ressursregnskap anslår de totale utvinnbare petroleumsressursene til 14,1 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

Det er en svak nedgang fra 2013. 6,4 milliarder Sm3, eller 45 prosent av de totale ressursene er solgt og levert.

De totale utvinnbare petroleumsressursene har blitt 21 millioner Sm3 o.e. (0,15 prosent) mindre siden 2013. Årsaken til nedgangen er at 12 av funnene i forrige regnskap er revurdert, og nå anses å ha lav sannsynlighet for utbygging.

Reserver

Den delen av de gjenværende, påviste, utvinnbare og salgbare mengdene som er besluttet å bygge ut eller som allerede er satt i produksjon, kalles reserver.

I år har det vært en reservetilvekst på 13 millioner Sm3 o.e., mot 102 millioner Sm3 o.e. i 2013. Tilveksten kan hovedsakelig forklares med at det ble levert inn én plan for utbygging og drift (PUD) i 2014, for 34/10-53 S Rutil-funnet i Gullfaks Sør.

Reservetilveksten for olje var 40 millioner Sm3, og gassreservene er redusert med 17 millioner Sm3 o.e. I tillegg er det en nedgang i de assosierte væskeproduktene. Det er feltene Troll, Grane og Ivar Aasen som bidrar mest til reservetilveksten for olje. Årsaken til reduksjonen i gassreservene er blant annet en større usikkerhet rundt gjennomføringen av havbunnskompresjon på Ormen Lange, det prosjektet er derfor tatt ut av reservene.

I 2014 ble det solgt og levert 219 millioner Sm3 o. e. Når reservetilveksten på 13 millioner  Sm3 o.e regnes inn, ble reservene redusert med 206 millioner Sm3 o.e.

Tabellen under viser felt som ble stengt, og felt som kom i produksjon i 2014, felt under utbygging ved årsskiftet og felt som forventes å starte produksjon i 2015.

 

Felt/funn nedstengt i 2014 Felt startet produksjon i 2014 Felt under utbygging i 2014 Felt med planlagt oppstart i 2015
Heimdal * Brynhild Aasta Hansteen  
Huldra Gudrun Bøyla Bøyla (produserer)
Murchison Fram H-Nord Edvard Grieg Edvard Grieg
33/9-6 Delta Svalin Flyndre  
    Gina Krogh  
    Goliat Goliat
    Hanz  
    Ivar Aasen  
    Knarr Knarr
    Martin Linge  
    Valemon Valemon (produserer)

* Heimdal har offisiell produksjonsstans i november 2011, og er fortsatt i drift som et prosesseringssenter for flere felt.

 

Betingede ressurser

Betingede ressurser omfatter påviste petroleumsmengder som er avhengig av avklaringer og beslutninger før de kan godkjennes for produksjon.

Betingede ressurser i felt utgjør 819 millioner Sm3 o.e. og har det siste året økt med 7 millioner Sm3 o.e.

Betingede ressurser i funn utgjør 1121 millioner Sm3 o.e. Det er 92 funn som utredes med tanke på utbygging. 65 prosent av ressursene er olje. Ressursanslaget for Johan Sverdrup (fase 1 og 2) utgjør 48 prosent av oljeressursene i funn.

 I 2014 økte oljeressurser i funn med 54 millioner Sm3, mens gassressurser i funn økte med 7 millioner Sm3 o.e. Tilveksten kommer fra de nye funnene i 2014, fratrukket ressursene i de 12 funnene, inkludert i fjorårets regnskap, som nå er tatt ut fordi de trolig ikke vil bli utbygd. Tilveksten fra nye funn er størst i Barentshavet, både for olje og gass. Evaluering av funnene pågår, og både ressurs­estimatene og mulige utbygginger er usikre.

Uoppdagede ressurser

Forventningsverdien til anslaget for de uoppdagede ressursene er 2,8 milliarder Sm3 o.e. I årets regnskap er anslaget nedjustert med 105 millioner Sm3 o.e., som tilsvarer mengdene som ble påvist i nye funn i 2014. OD skal i 2015 utarbeide en ny vurdering av de uoppdagede ressursene.

Figur 1 viser fordelingen av de totale ressursene. Ressursanslagene er usikre, og dette er illustrert i figuren. De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 7,7 milliarder Sm3 o.e., med et usikkerhetsspenn (P10 – P90) på 5,4 -11,3 milliarder Sm3 o.e.

 

Figur 1

Figur 1: Fordeling av de totale utvinnbare ressursene og usikkerhet i estimatene pr 31.desember 2014.

 

Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33

Oppdatert: 27.11.2015

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.