Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ressursregnskap 2014

02.03.2015 Oljedirektoratets ressursregnskap anslår de totale utvinnbare petroleumsressursene til 14,1 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

Det er en svak nedgang fra 2013. 6,4 milliarder Sm3, eller 45 prosent av de totale ressursene er solgt og levert.

De totale utvinnbare petroleumsressursene har blitt 21 millioner Sm3 o.e. (0,15 prosent) mindre siden 2013. Årsaken til nedgangen er at 12 av funnene i forrige regnskap er revurdert, og nå anses å ha lav sannsynlighet for utbygging.

Reserver

Den delen av de gjenværende, påviste, utvinnbare og salgbare mengdene som er besluttet å bygge ut eller som allerede er satt i produksjon, kalles reserver.

I år har det vært en reservetilvekst på 13 millioner Sm3 o.e., mot 102 millioner Sm3 o.e. i 2013. Tilveksten kan hovedsakelig forklares med at det ble levert inn én plan for utbygging og drift (PUD) i 2014, for 34/10-53 S Rutil-funnet i Gullfaks Sør.

Reservetilveksten for olje var 40 millioner Sm3, og gassreservene er redusert med 17 millioner Sm3 o.e. I tillegg er det en nedgang i de assosierte væskeproduktene. Det er feltene Troll, Grane og Ivar Aasen som bidrar mest til reservetilveksten for olje. Årsaken til reduksjonen i gassreservene er blant annet en større usikkerhet rundt gjennomføringen av havbunnskompresjon på Ormen Lange, det prosjektet er derfor tatt ut av reservene.

I 2014 ble det solgt og levert 219 millioner Sm3 o. e. Når reservetilveksten på 13 millioner  Sm3 o.e regnes inn, ble reservene redusert med 206 millioner Sm3 o.e.

Tabellen under viser felt som ble stengt, og felt som kom i produksjon i 2014, felt under utbygging ved årsskiftet og felt som forventes å starte produksjon i 2015.

 

Felt/funn nedstengt i 2014 Felt startet produksjon i 2014 Felt under utbygging i 2014 Felt med planlagt oppstart i 2015
Heimdal * Brynhild Aasta Hansteen  
Huldra Gudrun Bøyla Bøyla (produserer)
Murchison Fram H-Nord Edvard Grieg Edvard Grieg
33/9-6 Delta Svalin Flyndre  
    Gina Krogh  
    Goliat Goliat
    Hanz  
    Ivar Aasen  
    Knarr Knarr
    Martin Linge  
    Valemon Valemon (produserer)

* Heimdal har offisiell produksjonsstans i november 2011, og er fortsatt i drift som et prosesseringssenter for flere felt.

 

Betingede ressurser

Betingede ressurser omfatter påviste petroleumsmengder som er avhengig av avklaringer og beslutninger før de kan godkjennes for produksjon.

Betingede ressurser i felt utgjør 819 millioner Sm3 o.e. og har det siste året økt med 7 millioner Sm3 o.e.

Betingede ressurser i funn utgjør 1121 millioner Sm3 o.e. Det er 92 funn som utredes med tanke på utbygging. 65 prosent av ressursene er olje. Ressursanslaget for Johan Sverdrup (fase 1 og 2) utgjør 48 prosent av oljeressursene i funn.

 I 2014 økte oljeressurser i funn med 54 millioner Sm3, mens gassressurser i funn økte med 7 millioner Sm3 o.e. Tilveksten kommer fra de nye funnene i 2014, fratrukket ressursene i de 12 funnene, inkludert i fjorårets regnskap, som nå er tatt ut fordi de trolig ikke vil bli utbygd. Tilveksten fra nye funn er størst i Barentshavet, både for olje og gass. Evaluering av funnene pågår, og både ressurs­estimatene og mulige utbygginger er usikre.

Uoppdagede ressurser

Forventningsverdien til anslaget for de uoppdagede ressursene er 2,8 milliarder Sm3 o.e. I årets regnskap er anslaget nedjustert med 105 millioner Sm3 o.e., som tilsvarer mengdene som ble påvist i nye funn i 2014. OD skal i 2015 utarbeide en ny vurdering av de uoppdagede ressursene.

Figur 1 viser fordelingen av de totale ressursene. Ressursanslagene er usikre, og dette er illustrert i figuren. De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 7,7 milliarder Sm3 o.e., med et usikkerhetsspenn (P10 – P90) på 5,4 -11,3 milliarder Sm3 o.e.

 

Figur 1

Figur 1: Fordeling av de totale utvinnbare ressursene og usikkerhet i estimatene pr 31.desember 2014.

 

Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33

Oppdatert: 27.11.2015