Vil sikre ressursene på Johan Sverdrup

27.04.2015 Regjeringen la fredag fram en proposisjon for Stortinget om plan for utbygging og drift (PUD) av første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Oljedirektoratet har vært i tett dialog med rettighetshaverne for å sikre at ressursene blir best mulig forvaltet.

Johan Sverdrup er den største utbyggingen på norsk sokkel siden Oseberg, hvor PUD ble innlevert i 1984. De totale investeringer for første byggetrinn samt transportsystemene er anslått til 117 miliarder kroner.

Oljedirektoratet har utarbeidet et eget kostnadsestimat, som er om lag 10 milliarder 2015-kroner høyere enn estimatet i PUD. Den viktigste grunnen er at produksjonen fra feltet etter ODs anslag blir forsinket med seks måneder. Selv om estimatet er høyere, ligger det godt innenfor usikkerhetsspennet på pluss/minus 20 prosent som er gitt i utbyggingsplanen.

Johan Sverdrup er planlagt startet opp i desember 2019, og feltets ressurser gir grunnlag for produksjon i cirka 50 år. Den forventede utvinningen er på 352 milloner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 13,1 milliarder Sm3 gass. Dette gir en utvinningsgrad for olje på 63 prosent. Operatøren Statoil har vist at ulike tiltak kan bidra til økt utvinning og følgelig enda høyere utvinningsgrad. OD har oppfordret rettighetshaverne til å beslutte tiltak som vil bidra til dette, og i planen er det lagt til rette for å benytte vekselvis vann- og gassinjeksjon. Tilsetting av polymer i injeksjonsvannet er et annet tiltak som kan øke utvinningen, og OD  har vært opptatt av å sikre at metoden kan tas i bruk.

Store ressurser og stor geografisk utstrekning gjør det nødvendig å bore mange brønner på Johan Sverdrup. Boreplattformen vil derfor ha et betydelig antall ledige brønnslisser slik at det kan bores flere brønner enn de som er planlagt så langt. Fleksibilitet i utbyggingsløsningen har vært et nøkkelpunkt i ODs oppfølging. For å ivareta framtidige muligheter er det besluttet at innretningene skal ha ledig vekt- og plasskapasitet slik at det skal være mulig å installere mer utstyr etter hvert.

Johan Sverdrup er det sjette feltet på norsk kontinentalsokkel hvor det skal overføres kraft fra land. Innen 2022 skal det etableres ytterligere overføringskapasitet slik at det fullt utbygde Johan Sverdrup, samt samt Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen får samme løsning.

Oljedirektoratet er en pådriver for kostnadseffektive tiltak som kan redusere utslipp til luft og sjø. Produsert vann skal renses og reinjiseres i reservoaret. Sammen med kraftforsyningen fra land vil dette gjøre Johan Sverdrup til det feltet på norsk sokkel som har lavest utslipp til luft og sjø per produsert enhet.

Proposisjonen skal etter planen legges fram for Stortinget før sommeren.

 

Illustrasjon: Statoil

Feltsenteret på Johan Sverdrup
Illustrasjon: Statoil

Oppdatert: 27.11.2015