Status på utslipp fra petroleumssektoren

30.05.2016 I 2015 ble det sluppet ut 13,5 millioner tonn CO2 fra petroleumsvirksomheten. Det er 400 000 tonn (3 prosent) mer enn året før.

Hovedårsaken til økningen er oppstartsproblemer på Knarrfeltet og oppstart av feltene Valemon og Edvard Grieg som ble satt i produksjon i 2015. Totale utslipp av CO2 fra produserende felt som var i drift før 2015 er i samme størrelsesorden som i 2014. Utslippene av NOx er imidlertid redusert med 11 prosent (5600 tonn). Hovedårsaken er redusert boreaktivitet og bruk av flyttbare innretninger.

Prognose for de neste fem årene viser at CO2-utslippene stabiliseres rundt 2015-nivået, selv om flere nye felt skal settes i produksjon. Johan Sverdrupfeltet skal forsynes med kraft fra land. Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog vil også få kraft fra land i forbindelse med andre utbyggingstrinn av Johan Sverdrup.

Myndighetene har god oversikt over utslipp fra petroleumssektoren i Norge. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har etablert en felles database for rapportering av utslipp til sjø og luft fra virksomheten. Alle operatører på norsk kontinentalsokkel rapporterer utslippsdata direkte inn i denne databasen.

Utslippene kommer stort sett som følge av forbrenning av gass og diesel i turbiner, motorer og kjeler som holder innretningene i drift. Dessuten medfører sikkerhetsfakling av gass utslipp av CO2. I tillegg kommer ventilering og diffuse utslipp av gass og ved lagring og lasting av råolje.

Totale utslipp av nmVOC (volatile oil compounds, oljedamp) var i 2015 på 46.500 tonn, det er 6 prosent mindre enn i 2014. Utslippene av metan (CH4) var 28.900 tonn i 2015, det er 8 prosent mindre enn i 2014.

Utslippene i petroleumssektoren kommer fra innretninger på sokkelen og fra den del av landanlegg som omfattes av petroleumsskatteloven. Disse utslippene blir regulert gjennom blant annet petroleumsloven, CO2-avgiftsloven, særavgiftsloven, klimakvoteloven og forurensingsloven. 

Statistisk Sentralbyrå (SSB), som nylig har publisert foreløpige 2015-tall for norske utslipp av klimagasser, inkluderer også utslipp fra den delen av landanlegg som ikke er omfattet av definisjonen over.

 

For mer informasjon om utslipp til luft fra petroleumsnæringen, se

 

Oppdatert: 12.01.2017