Status på utslipp fra petroleumssektoren

30.05.2016 I 2015 ble det sluppet ut 13,5 millioner tonn CO2 fra petroleumsvirksomheten. Det er 400 000 tonn (3 prosent) mer enn året før.

Hovedårsaken til økningen er oppstartsproblemer på Knarrfeltet og oppstart av feltene Valemon og Edvard Grieg som ble satt i produksjon i 2015. Totale utslipp av CO2 fra produserende felt som var i drift før 2015 er i samme størrelsesorden som i 2014. Utslippene av NOx er imidlertid redusert med 11 prosent (5600 tonn). Hovedårsaken er redusert boreaktivitet og bruk av flyttbare innretninger.

Prognose for de neste fem årene viser at CO2-utslippene stabiliseres rundt 2015-nivået, selv om flere nye felt skal settes i produksjon. Johan Sverdrupfeltet skal forsynes med kraft fra land. Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog vil også få kraft fra land i forbindelse med andre utbyggingstrinn av Johan Sverdrup.

Myndighetene har god oversikt over utslipp fra petroleumssektoren i Norge. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har etablert en felles database for rapportering av utslipp til sjø og luft fra virksomheten. Alle operatører på norsk kontinentalsokkel rapporterer utslippsdata direkte inn i denne databasen.

Utslippene kommer stort sett som følge av forbrenning av gass og diesel i turbiner, motorer og kjeler som holder innretningene i drift. Dessuten medfører sikkerhetsfakling av gass utslipp av CO2. I tillegg kommer ventilering og diffuse utslipp av gass og ved lagring og lasting av råolje.

Totale utslipp av nmVOC (volatile oil compounds, oljedamp) var i 2015 på 46.500 tonn, det er 6 prosent mindre enn i 2014. Utslippene av metan (CH4) var 28.900 tonn i 2015, det er 8 prosent mindre enn i 2014.

Utslippene i petroleumssektoren kommer fra innretninger på sokkelen og fra den del av landanlegg som omfattes av petroleumsskatteloven. Disse utslippene blir regulert gjennom blant annet petroleumsloven, CO2-avgiftsloven, særavgiftsloven, klimakvoteloven og forurensingsloven. 

Statistisk Sentralbyrå (SSB), som nylig har publisert foreløpige 2015-tall for norske utslipp av klimagasser, inkluderer også utslipp fra den delen av landanlegg som ikke er omfattet av definisjonen over.

 

For mer informasjon om utslipp til luft fra petroleumsnæringen, se

 

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.