Utbyggingskostnadene nesten halvert

29.08.2016 Prisen på å bygge ut et felt på norsk sokkel har i gjennomsnitt falt med over 40 prosent siden høsten 2014. Det viser ODs analyse av åtte planlagte utbygginger som nærmer seg oppstart.

Nedgangen skyldes en kombinasjon av enklere utbyggingsløsninger og mer effektiv boring. I tillegg kommer lavere priser på arbeid og utstyr.

Investeringsestimatene for prosjektene Utgard, Oda, Zidane, Trestakk, Snilehorn, Johan Castberg, Snorre Expansion Project og Johan Sverdrup fase 2 har falt fra om lag 270 til 150 milliarder, ifølge operatørenes egne beregninger. Nedjusteringene er gjort i forbindelse med ulike beslutningsfaser i prosjektgjennomføringen.

«Dette er en betydelig og veldig gledelig reduksjon,» sier Oljedirektoratets direktør for utbygging og drift, Ingrid Sølvberg.

«Oljeselskapene og leverandørindustrien har lagt ned en formidabel innsats i å effektivisere virksomheten, og nå ser vi at tiltakene virker.»

Den største innsparingen på de åtte prosjektene skyldes endrede utbyggingsløsninger. Den nest største reduksjonen er innen boring og brønn, som i snitt utgjør rundt 30 prosent av de totale kostnadene i en feltutbygging. Dette skyldes nedgangen i leieprisen for borerigger, men også at selskapene planlegger brønner som er raskere å bore. I tillegg er selve boreoperasjonene effektivisert, slik at prisen per meter brønn vil bli mye lavere enn tidligere.

Også investeringer i rørledninger og kabler er antatt å falle betraktelig. Dette skyldes synkende materialpriser og at andre traseer blir valgt. Forenklede utbyggingsløsninger og prisfall på materialer vil gi rimeligere ombygginger og tilpasninger på innretningene der oljen og gassen fra nye utbygginger skal tas inn og prosesseres.

Tross den positive utviklingen i kostnadsbildet, advarer Sølvberg mot at kortsiktige innsparingstiltak blir gjennomført på bekostning av den langsiktige verdiskapingen på sokkelen. Hun advarer også mot å kutte bemanningen i viktige fagmiljøer, slik at innovasjonskapasiteten og evnen til å finne smarte løsninger blir svekket.

Oljedirektoratet ser tendenser til at selskaper prioriterer å investere minst mulig i utbyggingsfasen, noe som kan legge begrensinger på eller fordyre senere oppgraderinger av anleggene.

«Vi må ikke stelle oss slik at kostnadskuttene reduserer den framtidig fleksibiliteten på feltene, eller går ut over evnen og viljen til å ta i bruk teknologi som kan gi en bedre og mer effektiv ressursforvaltning,» sier utbyggingsdirektøren til slutt.

Oppdatert: 12.01.2017