Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte tall

08.09.2017 Det er stor oppmerksomhet rundt tallgrunnlaget for åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Beregningene i Konsekvensutredningen og i Stortingsmeldingen er basert på korrekte tall fra Oljedirektoratet.

Bruttotallet (salgsverdien av antatte ressurser) for lavt scenario som er oppgitt i teksten i Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst, er imidlertid feil. Det beklager vi.  Dette har ingen konsekvenser for de øvrige beregningene i rapporten. Bruttotallet er ikke brukt i disse beregningene, her er nettotall (korrekt bruttotall fratrukket kostnader) benyttet.

Feilen er presentert i teksten til konsekvensutredningen, men ikke i Stortingsmeldingen (melding til Stortinget nr 36 (2012-2013) nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet).


En viktig del av en konsekvensutredning er å̊ belyse de samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomheten på̊ regionalt og lokalt nivå̊.


I forbindelse med konsekvensutredningen fikk OD i oppdrag å gi brutto- og nettotall for to scenarioer for utviklingen i Barentshavet sørøst.

Disse er udiskontert for å gi riktig grunnlag til de øvrige beregningene, som for eksempel utredningene av nasjonale og regionale verdiskapings- og sysselsettingsvirkninger som ble gjort av henholdsvis Statistisk sentralbyrå og Pöyri.

 

Lenke til Stortingsmeldingen.

Oppdatert: 29.09.2017