God tilbakemelding fra brukerne

31.03.2017 En brukerundersøkelse besvart av offentlige og private aktører i petroleumssektoren viser at Oljedirektoratet nyter høy tillit og utøver sin rolle på en trygg måte.

Hvert tredje år (siden 2007) gjør Oljedirektoratet en slik undersøkelse for å få kunnskap om hva viktige aktører i omverdenen mener om måten direktoratet fungerer og løser sine oppgaver på. Undersøkelsen denne gang var også et svar på regjeringens ønske om styrket kontakt mellom brukerne og forvaltningen.

Oljedirektoratet er til stede på de viktigste arenaene. Samarbeid og samhandling oppleves som bra på alle områder. Noen av respondentene ønsker at Oljedirektoratet er til stede på enda flere arenaer og forslår nye måter å utøve rollen som ressursforvalter på. Noen opplever rolledelingen mellom Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Petoro som krevende.

Undersøkelsen bestod av tre deler. Én kvalitativ undersøkelse og to kvantitative undersøkelser.

Den kvalitative undersøkelsen omfatter intervjuer med representanter fra Olje- og energidepartementet, et utvalg offentlige myndigheter med grenseflater mot olje- og gassnæringen samt et knippe selskaper som er rettighetshavere og/eller operatører på norsk sokkel.

Det er videre gjennomført to kvantitative undersøkelser. En er rettet mot deltakere i lisenskomiteer, den andre mot brukere av Oljedirektoratets elektroniske formidlings- og rapporteringsløsninger.

Operatører og rettighetshavere uttrykker at Oljedirektoratet nyter tillit for sitt arbeid. Dette omfatter også deltakelsen i de ulike lisenskomiteene. Trass i harde omstillingstider for næringen, hvor vekst og høyt aktivitetsnivå har blitt avløst av kostnadskutt og effektivisering, så oppleves Oljedirektoratet å opptre konsistent og forutsigbart på tvers av utvinningstillatelsene.

Direktoratet har kun observatørrolle i lisenskomiteene, men det etterlyses likevel at det bidrar mer med å spre kunnskap og ekspertise i komitemøtene.

Andre offentlige aktører oppfatter Oljedirektoratet som en sterk støttespiller med betydelig faglig integritet, viser undersøkelsen.

Tilgjengeliggjøring av data for industrien er en av direktoratets kjerneoppgaver, og aktørene gir mye ros for den elektroniske formidlingen av data. Selskapene benytter i stor grad Oljedirektorats data på Faktasidene og Faktakartet i sitt arbeid, framfor å bygge opp databaser selv. Samtidig oppfordrer selskapene i tilbakemeldingen at det bør jobbes mer for å utvikle løsningene ytterligere.

Disse ønskene sammenfaller med behov Oljedirektoratet selv har kartlagt i arbeidet med en ny strategisk plan mot 2020.

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).