Klargjøring i Goliat-saken

16.11.2017 Det har kommet fram flere påstander om Oljedirektoratets rolle i saken om lønnsomhet for Goliat-feltet i Barentshavet. Vi vil gjerne komme med noen presiseringer.

Oljedirektoratet (OD) følger opp alle utvinningstillatelser på norsk sokkel for å sikre god ressursforvaltning. Vår oppfølging pågår gjennom hele levetiden for en utvinningstillatelse – fra leting til nedstengning. Oppgaven er å bidra til at de beslutningene som rettighetshaverne tar, gir høyest mulig verdiskaping for samfunnet. Derfor er vi mest opptatt av framtidige prosjekter og kommende beslutninger.

OD gjør ikke løpende lønnsomhetsberegninger for enkeltfelt. Vurderinger knyttet til enkeltprosjekter gjennomføres som del av lisensoppfølgingen i den grad vi vurderer det som nødvendig. OD prioriterer ressursinnsatsen der det kan bidra til høyere verdiskaping for samfunnet ved at de beste ressursforvaltningsmessige løsninger blir valgt av selskapene.

OD gjør lønnsomhetsberegninger ved viktige milepæler/beslutninger, for eksempel ved behandling av nye utbyggingsplaner. Slike beregninger blir gjort for å sjekke at det er lønnsomt for samfunnet å utvikle et felt.

Grunnlaget for våre vurderinger og analyser er data innhentet fra selskapene. OD utarbeider normalt ikke egne profiler for produksjon og ulike kostnadstyper for enkeltfelt. Vi har ikke egne prognoser for markedsutsiktene for olje og gass, men baserer oss på prisforutsetninger fra Olje- og energidepartementet.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett (RNB) rapporterer operatørene for hvert enkelt felt/funn hvert år oppdaterte data og forventninger framover til OD. Dette inkluderer tall for produksjon, investeringer, lete- og driftskostnader for det enkelte felt/funn. RNB-rapporteringen gir oppdatert informasjon på rapporteringstidspunktet. OD sitter ikke på oppdaterte tall til enhver tid. I situasjoner der det er avgjørende at vurderinger skjer på oppdaterte tall, innhentes de på samme måte som RNB-tallene fra operatørene.

Oppgaven i prosessen med RNB er å organisere og kvalitetssikre de store datamengdene som innrapporteres fra selskapene. OD gjør overordnede porteføljejusteringer og lager egne anslag knyttet til uoppdagede ressurser.

I budsjettsammenheng kobles Oljedirektoratets data sammen med regjeringens forventninger om framtidige olje-/gasspriser. Dette gir framtidig forventet kontantstrøm fra virksomheten på norsk sokkel.

Les mer om ODs rolle i Ressursrapporten 2017.

Oppdatert: 27.07.2021