Fortsatt mye å finne på norsk sokkel

21.06.2018 I dag legger OD fram Ressursrapport Leting 2018. Rapporten viser at produksjonen av olje og gass kommer til å øke framover – men skal den opprettholdes på samme nivå etter midten av 2020-tallet, må det gjøres nye og større funn.

Det er mye olje og gass igjen på norsk sokkel, og det gir fortsatt store muligheter både i modne og mindre utforskede områder. Økt kunnskap, mer og bedre data, nye arbeidsmetoder og ny teknologi åpner for nye letemuligheter og kan gi flere lønnsomme funn. Men skal produksjonen av olje og gass opprettholdes over tid, må selskapene lete – og finne – mer.

«I denne rapporten legger vi blant annet fram en oppdatert oversikt over uoppdagede petroleumsressurser på sokkelen. Den viser at etter mer enn 50 års virksomhet er rundt 55 prosent av forventede olje- og gassressurser ennå ikke produsert. Av disse er litt under halvparten ikke engang funnet,» sier letedirektør Torgeir Stordal.

Estimatet for uoppdagede ressurser er på 4000 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), noe som tilsvarer om lag 40 Johan Castberg-felt. OD forventer at rundt to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet, resten er fordelt på Nordsjøen og Norskehavet.

«Tallene forteller oss at mulighetene på norsk sokkel er store og kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår,» sier Stordal.

«Myndighetene legger til rette for jevnlig tilgang på areal gjennom konsesjonsrunder. I de siste rundene har det vært stor interesse fra industrien, og etter et par år med lavere leteaktivitet ser vi nå at det tar seg opp igjen. Dette er viktig for at ressurspotensialet skal bli påvist og produsert.»

ODs analyser viser at det har vært lønnsomt å lete i alle havområdene på norsk sokkel. Letedirektøren understreker at det derfor er viktig at selskapene fortsetter å lete aktivt i både kjente og mindre kjente områder, og at et mangfold av aktører bidrar til dette.

En trend de siste årene er at funnene har vært mindre enn tidligere. Olje- og gassforekomstene blir dessuten stadig vanskeligere å finne.  Her har ny teknologi gitt bedre data og bedre verktøy som har bidratt til ny innsikt og nye letekonsepter.

«Denne utviklingen vil fortsette. Kombinasjonen av bedre geofaglig kompetanse og digital teknologi blir trolig nøkkelen til å identifisere nye ressurser i årene framover.»

Rapporten presenterer en rekke analyser som vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til både myndighetene og næringen. Hensikten med analysene er å gi grunnlag for læring og gode beslutninger som kan bidra til å opprettholde leteaktiviteten og produksjonsnivået utover i tid.

Mange steder i verden finnes det mineraler med sjeldne jordarter på havbunnen, og det er en begynnende kommersiell interesse for å utnytte disse ressursene. På norsk sokkel finnes det havbunnsmineraler i de dype delene av Norskehavet. Sommeren 2018 skal OD sette i gang egne undersøkelser for å få mer kunnskap om disse mineralene:

«Dette kan bli et nytt kapittel i historien om Norges havressurser,» sier letedirektør Torgeir Stordal.

Pressekontakt:

Elbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

Oppdatert: 21.07.2021

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.