Justering av avgiftsatser for arealavgift

13.12.2018 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften § 39 første ledd er justert med virkning fra 1.1.2019.

Utgangspunktet for justeringen er endringer i Statistisk sentralbyrås (SSB) konsumprisindeks. De nye satsene er som følger:

Etter utløpet av den periode som er fastsatt etter loven § 3-9 første ledd første punktum skal arealavgiften være slik: Første år er avgiften kr 38 000 pr. km² , andre år er avgiften kr 76 000 pr. km² og avgiften er kr 153 000 pr. km² pr. år i de etterfølgende år.

Det vises til Forskrift om endring i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet av 21.11.2018 nr 1757 (FOR-2018-11-21-1757).

Oppdatert: 13.12.2018