Redusert letevirksomhet, produksjonen opprettholdes foreløpig

ringhorne-blaa-bakgrunn

Ringhorne-feltet i Nordsjøen. Illustrasjon: Øystein Leiknes Nag

08.04.2020 Letevirksomheten på sokkelen reduseres, og produksjonen opprettholdes foreløpig til tross for korona-utbruddet og fallet i oljepris. Samtidig har selskapene varslet og satt i gang flere tiltak som vil kunne medføre langsiktige konsekvenser for produksjonen og totalt ressursuttak.

Situasjonen med korona-pandemi kombinert med uenighet blant verdens mektigste oljeprodusenter har skapt en alvorlig situasjon, både for den globale og den norske petroleumsnæringen. Oljemarkedet flømmes med olje, det er redusert etterspørsel og lave oljepriser.

Norsk olje- og gassvirksomhet har i likhet med resten av samfunnet redusert aktiviteten. Offshore installasjoner har redusert bemanningen, og ikke essensielt mannskap er sendt i land. Prosjekter er stoppet eller satt på vent, og revisjonsstanser er utsatt. Alt for å redusere risikoen for koronasmitte på installasjonene og sikre at feltene fortsetter å produsere. 

– Samtidig har industrien varslet og satt i gang en rekke tiltak, og vi observerer at dette allerede påvirker aktiviteten på norsk sokkel. Det er varslet store kostnadskutt, der både leteaktiviteten, investeringer og driftskostnader vil bli redusert framover, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg

– Vi følger nøye med på utviklingen, og er opptatt av å forstå de potensielle ressursmessige konsekvensene av utsettelser og kanselleringer. Vi følger spesielt med på aktiviteter vi vurderer som tidskritiske, det vil si der utsettelser kan medføre tap av ressurser, ikke bare utsatt produksjon. Det er betydelig usikkerhet per nå rundt hvilke aktiviteter som vil bli kansellert eller utsatt de neste månedene, sier Sølvberg.

Leting

I januar i år forelå det planer om ca. 50 letebrønner.

– Det vi ser nå, er både en utsettelse av letebrønner og utsettelse/avlysning av geofysisk kartlegging. Per i dag ser det ut til at rundt 10 letebrønner blir utsatt, dvs. at det blir om lag 40 letebrønner i 2020. men vi kan ikke utelukke at dette bildet vil endre seg framover, sier oljedirektøren.

Effekten av at letebrønner blir utsatt, avhenger av hvor lenge dagens situasjon vil vare. Hvis det varer lenge og det blir mange utsettelser, kan det få ressursmessig betydning.

Utsettelse av letebrønner til neste år får ikke nødvendigvis ressursmessige konsekvenser, med mindre det gjelder leting etter såkalt tidskritiske ressurser. Det vil si brønner der eventuelle funn planlegges bygd ut mot eksisterende infrastruktur som er i sen fase i produksjonsforløpet. Her må det letes mens infrastrukturen fremdeles har en tilstrekkelig driftshorisont.

Dersom situasjonen med lav oljepris vedvarer over tid kan den økonomiske levetiden på feltene reduseres. Dette vil påvirke leting, fordi det da ikke blir vurdert å være like lønnsomt å gjøre funn nær infrastrukturen hvis den blir stengt ned for tidlig i forhold til produksjonstiden på det potensielle funnet.

Redusert leteaktivitet på lenger sikt vil derfor også påvirke framtidig produksjon på sokkelen.

TFO

Et positivt tiltak er at Olje- og energidepartementet har sendt ut TFO 2020 på høring og planlegger denne årlige runden uavhengig av det som skjer i markedet for olje og gass. Dette gir selskapene stabile og forutsigbare rammer.

Funn og felt i drift

Redusert framdrift i prosjekter knyttet til utvinning av tidskritiske ressurser og utsettelse av aktiviteter på produserende felt og av utbyggingsprosjekter kan påvirke framtidig produksjon og totalt ressursuttak.

Utbygging av tidskritiske funn kan stå i fare dersom de ikke bygges ut innen et gitt tidsvindu. Går det for lang tid, kan trykket i reservoaret for noen funn avta på grunn av produksjon fra reservoarer i nærheten. En utbygging av tidskritiske funn inn til eksisterende infrastruktur er også avhengig av levetiden på infrastrukturen. Dette gjelder i Nordsjøen og i Norskehavet.

I Barentshavet er all infrastruktur av nyere dato – derfor er det ikke fare for å tape tidskritiske ressurser av den grunn i dette havområdet.

– På felt i drift ser vi at brønner blir utsatt på grunn av den lave oljeprisen og/eller fordi bemanningen offshore er redusert på grunn av koronasituasjonen. Det er risiko for at flere av disse brønnene ikke blir boret senere, og det blir dermed fare for at ressurser går tapt, sier oljedirektør Sølvberg.

– Videre er det risiko for at kostnadskutt vil stoppe prosjekter for å øke utvinningen.

– Det vil selvsagt være usikkert hvilke ressursmessige konsekvenser dette vil få for den totale utvinningen fra felt i drift.

For mange utbyggingsprosjekter som er i gjennomføringsfasen ser det ut til å bli både forsinkelser og kostnadsøkninger. Selskapene arbeider med å vurdere konsekvensene av dette. Med lav oljepris vil det for selskapene kunne bli viktigere å redusere/utsette kostnader enn å ha ambisjoner om å komme i gang tidligst mulig.

Oljedirektoratet er opptatt av om dette vil kunne medføre at prosjektene blir mindre omfattende og at det for eksempel legges opp til å bore færre brønner enn det som ble planlagt i Plan for utbygging og drift (PUD). Dette kan få konsekvenser for framtidig produksjon.

Arbeidsmarkedet

En stor utfordring på kort sikt, er arbeidsmarkedet. All utsettelse av både leteaktivitet, utbyggingsprosjekter og drift- og vedlikeholdsarbeid vil påvirke arbeidsplasser og kan gi dramatiske konsekvenser for leverandørindustrien. Bemanningsreduksjoner kan gjøre at høyt kvalifisert personell og spisskompetanse, som ikke lett kan erstattes, finner jobb i andre næringer.

– Her bør oljeselskapene balansere hensyn til sin egen kontantstrøm med behovet for å ha en levedyktig leverandørindustri – også når dette er over. Det tar tid å bygge opp en levedyktig leverandørindustri, men kort tid å bygge ned. Det skjer hvis arbeidstakere i leverandørindustrien har gått over til andre næringer når dette er over, sier Ingrid Sølvberg.

– Et kraftig fall i aktiviteten vil også ha mye å si for rekrutteringen av yngre medarbeidere til bransjen framover. I fjor høst så vi for første gang etter forrige oljeprisfall i 2014, at antallet søknader til petroleumsrelaterte fag var i ferd med å ta seg opp. Denne krisen kan sette en stopp for dette.

Dynamisk bilde

– Det vi ser er at bildet er i konstant endring. Derfor er det foreløpig vanskelig å ha oversikt over effekten av det som skjer i næringen, understreker Sølvberg.

– Vi følger aktiviteten nøye. Vi får gjort jobben vår og vi behandler de sakene vi skal behandle. Men dette er en alvorlig og krevende situasjon.

 

Ingrid-Solvberg-kreditering-Linn-Smerud-2.jpg– Vi følger nøye med på utviklingen, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

 

Les mer

Oljedirektoratet ivaretar sine oppgaver fra hjemmekontor

Oljefunn nær Mariafeltet i Norskehavet

 

Nyheter fra oss

Abonner på våre nyheter og få siste nytt rett i innboksen.

 

Oppdatert: 08.04.2020

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.