Oljedirektoratet

Statsbudsjettet: Fortsatt jevnt over god prosjektgjennomføring

prosjektrapport-forside

16.10.2020 De fleste prosjektene leveres på kost. Det viser Oljedirektoratets rapport "Prosjektgjennomføring på norsk sokkel", som ble lagt fram tidligere i år.

– Oppdaterte kostnadsanslag i forbindelse med statsbudsjettet viser at konklusjonene fortsatt holder mål. Det til tross for en periode sterkt preget av koronapandemien og hvor flere av prosjektene har fått kostnadsøkninger sammenlignet med i fjor, sier Niels Erik Hald, underdirektør Utbygging og drift.

Kostnadsestimatene i PUD (Plan for utbygging og drift) har et usikkerhetsspenn på +/-20 prosent. Rapporten konkluderer med at et flertall av prosjektene ferdigstilles innenfor usikkerhetsspennet. Prosjektgjennomføringen de siste årene er også gått bedre enn det som var tilfellet i perioden før 2013.

Kostnadstallene i ODs rapport er hentet fra proposisjon 1 S, som Olje- og energidepartementet utarbeider årlig som en del av underlaget til Statsbudsjettet. 15 av prosjektene som omtales i rapporten har i budsjettet for 2021 fått et oppdatert kostnadsanslag.

Figuren under viser kostnadsutviklingen i prosent sammenstilt med hvilket år myndighetene godkjente PUD/PAD. Figuren er oppdatert med årets innrapportering og viser også utvikling siden i fjor. Utbyggingsprosjekter med PUD godkjent i 2019 og 2020 er ikke med. Disse har alle per nå investeringsanslag godt innenfor usikkerhetsspennet.

Figur som viser kostnadsutvikling i prosent.

Figurene over er hentet fra ODs rapport «Prosjektgjennomføring på norsk sokkel» og viser kostnadsutvikling i prosent sammenlignet med PUD-estimatet for prosjekter bygget ut med bunnfaste eller flytende innretninger (til høyre) og undervannsutbygginger (til venstre). Prosjektene er sortert på årstallet for PUD-godkjenning og fargen på søylen viser hvorvidt prosjektet er satt i produksjon (oransje) eller fortsatt under utbygging (grønn). Et prosjekt (Yme, blå søyle) ble avsluttet uten at prosjektet ble ferdigstilt. I figuren vises også endring i kostnadsutvikling fra fjorårets statsbudsjett til årets. Eksempel: Bauge er et undervannsfelt hvor operatøren i fjor anslo at prosjektet ville bli 10 prosent billigere enn PUD-estimatet. Årets kostnadsanslag er 4 prosent lavere enn PUD.

Påvirket av pandemien

Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel er blitt påvirket av koronapandemien. På innretningene ble bemanningen redusert for å kunne overholde smittevernregler og eventuell koronasmitte om bord. Produksjon og sikker drift ble prioritert, og det ble færre folk til å utføre modifikasjoner på prosjektene.

I mars ble en person smittet på Martin Linge-plattformen, aktiviteten på plattformen ble stoppet og bemanningen betydelig redusert.

Mange verft og byggeplasser i Norge baserer seg på bruk av utenlandsk arbeidskraft i tillegg til den norske bemanningen. Aktivitetene ble umiddelbart redusert da verftene måtte sende utenlandske arbeidere hjem for å hindre smitte.

Også globalt er leverandørindustrien rammet, eksempelvis har noen fabrikker vært nødt til å stanse driften. Dette har gitt forsinkelser i leveranser av utstyr til flere prosjekter i Norge.

Det er stor usikkerhet rundt kostnadsanslagene som følge av pandemien. Eventuelle nye utbrudd og smitteverntiltak globalt og nasjonalt utgjør en usikkerhet for prosjekter også framover.

Se Stortingsprop 1 S for mer detaljer.

Bedre oppfølging av prosjekter i planleggingsfasen

I det norske rammeverket for petroleumsvirksomheten er det en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom myndighetene og næringen. Myndighetene regulerer sektoren ved å sette rammer som selskapene opererer innenfor. Aktørene i næringen har ansvaret for den operasjonelle aktiviteten, som planlegging og utbygging av prosjektene.

– OD har de siste årene hatt regelmessige møter med operatører på utvalgte utbyggingsprosjekter, sier Hald.

– Dette arbeidet gir myndighetene kunnskap og erfaringer som kommer godt med når vi følger opp prosjektene som planlegges. Dette delte vi også i prosjektrapporten.

Også partnerne i en rettighetshavergruppe har ansvar for å bidra til at utbyggingen gjennomføres i samsvar med den godkjente utbyggingsplanen. Derfor har OD i år hatt møter med utvalgte partnere i tillegg til operatørene. Gjennom disse møtene følger OD opp hvordan selskapene utøver denne rollen.

– All erfaring viser at det er viktig med god planlegging før prosjektet besluttes, sier Hald.

Flere operatører framhever at utfordringene de har i prosjektet i mange tilfeller kan skyldes mangelfullt arbeid i tidlig fase. For prosjekter som nå er under planlegging er det derfor viktig å sette av tilstrekkelig tid til modning i tidligfasearbeidet og unngå at prosjektene blir planstyrte.

Et annet moment flere trekker fram er at når innretninger skal bygges om, så er det svært viktig å ha en grundig gjennomgang av status og tilstand på anlegget. Dette kan oppleves som tids- og ressurskrevende i en tidlig fase av prosjektet, men vil erfaringsmessig forenkle den videre gjennomføringen. Å gjøre antagelser kan fort føre til endret og/eller økt arbeidsomfang.

Noen prosjekter har framhevet at de har undervurdert kompleksiteten i et nytt design. Det kan gi forsinkelser og medføre behov for ekstra ressurser både hos leverandør og operatør sammenlignet med et en løsning som en har erfaring med. Derfor er det viktig å legge inn nok flyt i planen når en er avhengig av å utvikle og kvalifisere nye løsninger.

Niels-Erik-Hald-500x400.jpg

Niels Erik Hald er underdirektør Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Oppdatert: 16.10.2020

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.