Sokkelåret 2020 – høy aktivitet og store investeringer

kraft-fra-land-1920x1080px

Illustrasjon av kraft fra land.

14.01.2021 Aktiviteten på norsk sokkel var høy i fjor, trass pandemien. Året har vært preget av høy produksjon og store investeringer i utbygginger og prosjekter på feltene.

Se opptak av presentasjonen

Det ble gjort 14 funn, og 4 felt ble satt i drift. Fortsatt ligger det store ressurser i felt og funn, og det er mer å finne i alle havområder.

– Selv om 2020 på mange måter har vært et unntaksår med pandemi og oljeprisfall, er investeringene på sokkelen på samme nivå som årene før, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet (OD). 

Mange funn

I 2020 ble det påbegynt 31 letebrønner. Det ble gjort 14 funn, 7 i Nordsjøen og 7 i Norskehavet. Det var planlagt rundt 50 letebrønner i fjor. Noen av disse ble skjøvet ut i tid, hovedsakelig på grunn av pandemien. I år venter OD at det vil bli boret rundt 40 letebrønner.

​Selskapene viser stor interesse for å lete i modne områder, og mange søkte i TFO-runden (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) som ble lyst ut i høst. Trolig blir det tildeling i nær framtid. ​

Også små funn skaper verdier

Historien de siste 20 årene viser at mindre funn, med volumer opp til 25 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (MSm3 o.e.), til sammen bidrar med mer verdiskaping enn de større funnene som er gjort i samme periode.

Enhetskostnader sier noe om lønnsomhet. Dette er kostnad per fat og inkluderer alle kostnader ved leting, utbygging og drift.

Den gjennomsnittlige enhetskostnaden for funn gjort i perioden 2010-2019 er ifølge ODs beregninger 21 USD per fat, mens den gjennomsnittlige oljeprisen i samme periode var nærmere 80 USD per fat. Differansen understreker de store verdiene som er skapt i perioden.

Rekordmange felt i drift

Ved årsskiftet var det 90 produserende felt på norsk sokkel. Fire felt ble satt i drift i fjor – Tor, Skogul, Ærfugl og Dvalin. ​ Alle fire utnytter eksisterende infrastruktur på modne deler av sokkelen. ​

​Dette er en type feltutbygginger vi kommer til å se stadig mer av i framtiden. Derfor er det viktig at infrastrukturen vedlikeholdes og gjøres tilgjengelig for innfasing av tilleggsressurser. ​

Høy produksjon

Oljeproduksjonen ble som ventet høyere i 2020 enn året før. Den viktigste årsaken er produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet​.

Produksjonen i 2020 ble noe lavere enn OD forventet på grunn av produksjonsreguleringen som ble innført i fjor sommer, prosjektutsettelser samt nedstengning på Snøhvit og markedssituasjonen for gass. ​

​Oljeproduksjonen ventes å stige de nærmeste årene fra dagens 1,7 millioner fat per dag til i overkant av 2 millioner fat per dag i 2025.​

​Gass står for litt mer enn halvparten av petroleumsproduksjonen. ​Produksjonen har holdt seg på et høyt stabilt nivå i mange år, og dette kommer til å fortsette de nærmeste åtte-ti årene. ​

Økt utvinning

​Et av de største IOR-prosjektene på norsk sokkel de siste årene, Snorre videreutvikling, ble satt i drift i 2020.

Utvinningen fra feltet øker med over 31 millioner Sm3 o.e. (195 millioner fat) olje. Dette er en reserveøkning på om lag ti prosent, eller tilsvarende ett Goliat-felt. ​ Med dette beveger utvinningsgraden på Snorre seg fra 46 til over 51 prosent.​

Boring av utvinningsbrønner er viktig for å opprettholde og forlenge produksjonen på feltene. ​ For tiden er boreaktiviteten historisk høy. ​Antall utvinningsbrønner har variert mellom 150–200 de siste årene.​

​Lavere utslipp

Petroleumsproduksjonen øker de neste årene, samtidig er utslippene på vei ned. En viktig årsak er at det forventes stadig mer bruk av kraft fra land.

Med dagens vedtatte planer vil CO₂-utslippene bli om lag 3,2 millioner tonn lavere per år i 2023 enn de ellers ville ha vært. I tillegg er flere prosjekter under planlegging.

Dersom disse prosjektene vedtas, kan de unngåtte utslippene øke til rundt 4,9 millioner tonn CO₂- per år. Det utgjør nærmere 40 prosent av de totale utslippene fra petroleumsnæringen i 2019.

Fangst og lagring av CO2 er et annet viktig tiltak for å få ned utslippene. Northern Lights er en del av det første norske fullskalaprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2. CO2 fanget fra industrianlegg på land skal transporteres og lagres i et reservoar på rundt 2700 meter dyp i nærheten av Trollfeltet.

– Synkende utslipp fra produksjonen og stor kapasitet for CO2-deponering kan gi norsk sokkel en viktig rolle på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Sølvberg.

Investeringene fortsatt høye

I 2020 ble det investert rundt 150 milliarder kroner (utenom leting). Det er en økning på litt over to prosent sammenlignet med 2019. 

Investeringene i 2021 forventes å ligge rundt 140 milliarder kroner. De forventes å ligge noe lavere i 2022, før de igjen forventes å stige. Det høye investeringsnivået skyldes blant annet at flere nye felt er under utbygging, og at det gjennomføres videreutviklingsprosjekter på felt i drift.

Det forventede investeringsnivået for den neste femårsperioden er høyere enn ODs anslag for ett år siden. Det er flere prosjekter på felt i drift, og den midlertidige skatteendringen som ble vedtatt av Stortinget i juni i fjor bidrar til de økte investeringene.

I løpet av 2021 og 2022 anslår OD at det kommer et høyt antall nye planer for utbygging og drift (PUD).

De midlertidige endringene i petroleumsbeskatningen bidrar til å framskynde utbyggingsplanene for en del prosjekter.

– OD er opptatt av at det høye aktivitetsnivået ikke går på bekostning av langsiktighet og verdiskaping, sier oljedirektøren.

Mer enn halvparten igjen

Så langt er halvparten av ressursene på sokkelen solgt og levert. ​Om lag 25 prosent av de anslåtte ressursene på sokkelen gjenstår å finne​. For hele sokkelen er forventningsverdien for uoppdagede ressurser om lag 3900 millioner Sm3 o.e.

– Våre anslag viser at det er nok olje og gass igjen på sokkelen til at petroleumsnæringen kan skape verdier i lang tid framover, sier Sølvberg. ​

​Havbunnsmineraler

En ny mulig aktivitet på norsk sokkel er utvinning av havbunnsmineraler. ODs oppgave er å kartlegge forekomstene av havbunnsmineraler på sokkelen og å administrere innsamlede data. ​

Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på sokkelen. ​ OD skal bidra i konsekvensutredningen og med ressursvurderinger.

​I fjor gjennomførte OD et tokt der det ble tatt kjerneprøver på 3000 meter havdyp. Resultatet fra analysene av kjerneprøvene kommer i løpet av første halvår. ​Det blir viktig for vår ressursvurdering. Det planlegges et nytt tokt seinere i år. ​

​Veien videre

Det er store uoppdagede ressurser på norsk sokkel, og det pågår mange utbygginger og prosjekter på feltene. ​

Sokkelen er også blitt mer aktuell for flere næringer, og forvaltningen må sørge for plass til flere. ​Økt og lønnsom aktivitet fra flere havnæringer fordrer god forvaltning av sokkelarealet. ​

– I Oljedirektoratet er vi klare til å gjøre vår del av jobben i å bidra til størst mulige verdier for samfunnet. ​Samhandling viktig for fortsatt langsiktig og høy samfunnsøkonomisk verdiskaping fra både petroleumsressursene og en samlet norsk energibransje, sier Sølvberg.​

Mer informasjon 

Presentasjon (pdf)

Figurgrunnlag (excel)

Se opptak av presentasjonen:

 

 

 

Kontakt
Ola Anders Skauby

Tlf: + 47 905 98 519

Oppdatert: 18.01.2021

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.