Mulighetene finnes i detaljene

Toogood-fotoEmileAshley

Dypt inne i et fjell i Rogaland lagres enorme mengder data fra petroleumsindustrien. Data som – tolket på god måte - skal gjøre selskapene bedre rustet i jakten på mer olje og gass. Foto: Emile Ashley.

09.12.2022 Digitaliseringen er over oss. Hele tiden. Den er beskrevet som like epokeavgjørende som den industrielle revolusjon har vært.

 I Oljedirektoratet startet det som det gjorde i sportens vugge; med Diskos.

Kort fortalt så er Diskos Norges nasjonale datalager for petroleumsdata fra formasjonene under havbunnen langs kysten vår – Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Data som innrapporteres til Oljedirektoratet, blir lastet opp i Diskos.

Diskos samarbeidet består i dag av 33 medlemmer og 45 assosierte medlemmer.

Diskos ble etablert i 1995 og er historien om myndigheter, leverandører og selskaper på norsk sokkel har lykkes med å skape en svært nyttig databaseløsning for industrien, og gjennom dette bygget opp en samarbeidskultur for å forvalte dataene. Konkurransen består i å tolke og bruke dataene.

Oljedirektoratet 50 år

Alle felt på norsk kontinentalsokkel har sine unike særtrekk.

Det har krevd mye hodebry og hardt arbeid fra mange aktører å utvikle den norske feltparken til det den er i dag, med høy regularitet i produksjonen – og forlenget levetid for mange av feltene.

I løpet av de siste 50 årene har Oljedirektoratet spilt en viktig rolle – eller delrolle – i utviklingen av mange felt – og i forvaltningen av data fra sokkelen. I denne artikkelserien forteller vi noen av historiene.

 

Forstå undergrunnen

Verdiskapning fra data i Diskos skjer gjennom bedre forståelse av geologien i undergrunnen og hvordan dette påvirker infrastruktur og områdeutvikling på norsk sokkel.

I dag samarbeider 33 medlemmer og 45 assosierte medlemmer om Diskos. Databasen driftes i dag av tredjepartsleverandør, men er administrert av myndighetene. Oljedirektoratet har det juridiske ansvaret og leder Diskos.

Til neste år lanseres Diskos-versjon 2.0. Sømløs tilgang til data av høy kvalitet legger til rette for bedre bruk av data i analysearbeid og stimulerer til utvikling av teknologi og nye arbeidsmetoder. Det skal legges til rette for de mulighetene som ligger i dataanalyse og maskinlæring.

Selve dataene ligger lagret i datasenteret Green Mountain på Rennesøy i Rogaland. Diskos inneholder i dag totalt over 13 petabyte data. Dette er en mangedobling siden 2014 da Diskos «bare» hadde 1 Petabyte data.

Petabyte er mye!

13 petabyte er enorme mengder data. En petabyte tilsvarer én billiard byte; 1000⁵ eller 10¹⁵.

Petabyte er større enn de fleste klarer å forestille seg. Derfor gav vi oppgaven til en matematiker. Her er svaret:

Hvis du skriver ut all denne informasjonen nokså tett på begge sider av vanlig A4-printerpapir, klarer du ca fire kilobyte (kB) pr ark. Du trenger 250 milliarder ark per petabyte. Med 13 petabyte og der hvert ark 0,1 millimeter tykt, blir det en stabel på 325 000 kilometer. Til sammenligning er gjennomsnittlig avstand fra jorden til månen cirka 384 400 kilometer.

Oppdatert: 12.12.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.