Oppdaterer Diskos

Datalagring

Diskos er Norges nasjonale datalager for petroleumsrelaterte undergrunnsdata. I mer enn 25 år har industrien samarbeidet om å skape en felles forvaltningsløsning for brønn-, seismikk- og produksjonsdata innsamlet på norsk kontinentalsokkel. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

12.10.2022 I januar lanserer Oljedirektoratet en oppdatert versjon av petroleumsdatabasen Diskos.

2.0-versjonen skal gi brukerne mulighet til å prosessere og tolke dataene der hvor de er lagret – og dermed blir nedlasting til lokal disk historie.

Diskos er den nasjonale databasen for petroleumsdata; brønndata, seismikk- og produksjonsdata. Alle slike data som innrapporteres til Oljedirektoratet, blir lastet opp i Diskos.

Diskos 2.0 er en viktig brikke i å digitalisere petroleumsindustrien i Norge. Sømløs tilgang til data av høy kvalitet legger til rette for bedre bruk av data i analysearbeid og stimulerer til utvikling av teknologi og nye arbeidsmetoder. Det skal legges til rette for de mulighetene som ligger i dataanalyse og maskinlæring.

Selve dataene ligger lagret i datasenteret Green Mountain på Rennesøy i Rogaland. Diskos inneholder i dag totalt over 13 petabyte data. Dette er en mangedobling siden 2014 da Diskos «bare» hadde 1 Petabyte data.

13 petabyte er enorme mengder data. En petabyte tilsvarer én billiard byte; 1000⁵ eller 10¹⁵.

I Diskos blir det satt rettigheter, altså hvilke selskap som skal ha lov til å se og bruke dataene. Diskos er på mange måte som en nettbank. Man setter inn og man tar ut, og man ser bare sine egne «kontoer». Banken er døgnåpen.

Mesteparten av dataene i Diskos er underlagt taushetsplikt i en bestemt periode. Når denne perioden utløper, bruker Oljedirektoratet Diskos til å frigi data. Dataene blir da offentlig tilgjengelig for alle selskaper som har tilgang til Diskos. For andre som ikke er medlem i Diskos, er data tilgjengelig via Diskos' offentlige portal. Bruker betaler da en administrativ kostnad for å få tilgang.

I dag samarbeider 33 medlemmer og 45 assosierte medlemmer om Diskos. Databasen driftes i dag av tredjepartsleverandør, men er administrert av myndighetene. Oljedirektoratet har det juridiske ansvaret og leder Diskos.

Diskos ble etablert i 1995 og er historien om myndigheter, leverandører og selskaper på norsk sokkel har lykkes med å skape en svært nyttig databaseløsning for industrien, og gjennom dette bygget opp en samarbeidskultur for å forvalte dataene. Konkurransen består i å tolke og bruke dataene.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.10.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.