Veileder for tolkede data

tianyi-ma-WiONHd_zYI4-unsplash-1920px

Veilederen er utarbeidet av OD i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel. Bilde: Tianyi Ma, Unsplash.

25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.

Begrepet «tolkede data» er ikke definert i regelverket. I veilederen er dette klargjort gjennom følgende definisjon:

«Med tolkede data menes produkter som er resultat av en skjønnsmessig faglig vurdering, og som har tilstrekkelig kvalitet til å kunne danne grunnlag for beslutninger i utvinningstillatelsen. Som tolkede data anses ikke prosesserte geofysiske data og målte brønndata eller en fremstilling av disse.»

Viktig presisering

– En klargjøring av begrepet «tolkede data» og en presis definisjon har vært viktig å få på plass. Det bidrar til at data kan rapporteres inn på en effektiv og korrekt måte, og ikke minst at mer data vil kunne bli tilgjengelig tidligere, sier Arne Jacobsen, underdirektør for teknologi, analyse og sameksistens i OD.

Veilederen (se under) er utarbeidet av OD, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel.

– Det siste året har vi hatt tett dialog med næringen i form av arbeidsmøter, innspill og høringer. OD er fornøyde med at det har vært et godt samarbeid, legger Jacobsen til.

Taushetspliktens lengde avgjørende

Rettighetshavere har plikt til å rapportere en rekke ulike data til myndighetene i henhold til petroleumsregelverket og regelverket om lagring av CO2. Hvorvidt disse innrapporterte dataene er tolkede eller ikke tolkede, er avgjørende for taushetspliktens lengde.

For tolkede data har taushetsplikten en varighet på 20 år, mens for ikke-tolkede data er denne på nærmere vilkår 2, 5 eller 10 år regnet fra det tidspunkt dataene ble tilgjengelig for eier av dataene.

Oljedirektoratet har også sendt en anbefaling om forkortet taushetsplikt for tolkede data til OED.

Virkning for innrapportering

Definisjonen vil ha betydning for andre veiledere; rapportering av brønndata (Blå bok) og rapportering av geofysiske data (Gul bok). Definisjonen får virkning både for data som sendes inn til myndighetene i fremtiden og for de data som allerede er sendt inn. OD har satt i gang en prosess for å gå gjennom tidligere rapporterte data.

Som følge av klargjøringen og den presiserte definisjonen av begrepet, vil rundt 30 rapporteringspliktige datatyper fra Blå bok bli omklassifisert fra tolkede til ikke-tolkede data. OD vil umiddelbart oppdatere Tabell A1 fra Blå bok og framtidige versjoner.

Gjelder både data fra petroleum og CO2-lagring

Definisjonen gjelder for petroleumsrelaterte data som innrapporteres etter petroleumsforskriften og ressursforskriften. Den gjelder også for data knyttet til lagring og transport av CO2 som innrapporteres etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen og forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen.

Mer informasjon

Veileder om tolkede data (pdf)

Alle ODs veiledninger

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.04.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.