Veileder for tolkede data

tianyi-ma-WiONHd_zYI4-unsplash-1920px

Veilederen er utarbeidet av OD i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel. Bilde: Tianyi Ma, Unsplash.

25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.

Begrepet «tolkede data» er ikke definert i regelverket. I veilederen er dette klargjort gjennom følgende definisjon:

«Med tolkede data menes produkter som er resultat av en skjønnsmessig faglig vurdering, og som har tilstrekkelig kvalitet til å kunne danne grunnlag for beslutninger i utvinningstillatelsen. Som tolkede data anses ikke prosesserte geofysiske data og målte brønndata eller en fremstilling av disse.»

Viktig presisering

– En klargjøring av begrepet «tolkede data» og en presis definisjon har vært viktig å få på plass. Det bidrar til at data kan rapporteres inn på en effektiv og korrekt måte, og ikke minst at mer data vil kunne bli tilgjengelig tidligere, sier Arne Jacobsen, underdirektør for teknologi, analyse og sameksistens i OD.

Veilederen (se under) er utarbeidet av OD, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel.

– Det siste året har vi hatt tett dialog med næringen i form av arbeidsmøter, innspill og høringer. OD er fornøyde med at det har vært et godt samarbeid, legger Jacobsen til.

Taushetspliktens lengde avgjørende

Rettighetshavere har plikt til å rapportere en rekke ulike data til myndighetene i henhold til petroleumsregelverket og regelverket om lagring av CO2. Hvorvidt disse innrapporterte dataene er tolkede eller ikke tolkede, er avgjørende for taushetspliktens lengde.

For tolkede data har taushetsplikten en varighet på 20 år, mens for ikke-tolkede data er denne på nærmere vilkår 2, 5 eller 10 år regnet fra det tidspunkt dataene ble tilgjengelig for eier av dataene.

Oljedirektoratet har også sendt en anbefaling om forkortet taushetsplikt for tolkede data til OED.

Virkning for innrapportering

Definisjonen vil ha betydning for andre veiledere; rapportering av brønndata (Blå bok) og rapportering av geofysiske data (Gul bok). Definisjonen får virkning både for data som sendes inn til myndighetene i fremtiden og for de data som allerede er sendt inn. OD har satt i gang en prosess for å gå gjennom tidligere rapporterte data.

Som følge av klargjøringen og den presiserte definisjonen av begrepet, vil rundt 30 rapporteringspliktige datatyper fra Blå bok bli omklassifisert fra tolkede til ikke-tolkede data. OD vil umiddelbart oppdatere Tabell A1 fra Blå bok og framtidige versjoner.

Gjelder både data fra petroleum og CO2-lagring

Definisjonen gjelder for petroleumsrelaterte data som innrapporteres etter petroleumsforskriften og ressursforskriften. Den gjelder også for data knyttet til lagring og transport av CO2 som innrapporteres etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen og forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen.

Mer informasjon

Veileder om tolkede data (pdf)

Alle ODs veiledninger

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.04.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.