Oljedirektoratet

Ny måleforskrift

paragraf-blå

Illustrasjonsbilde.

03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).

Forskrifta erstattar tidlegare måleforskrift (forskrift 1. november 2001 nr. 1234 om måling av petroleum for fiskale formål og for berekning av CO2-avgift).

Forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta) - Lovdata

Det er utarbeidd ein rettleiar til måleforskrifta. Rettleiaren har tre vedlegg; ei måleteknisk ordliste, ei oversikt over standardar og andre anerkjende dokument og eit vedlegg som beskriv prinsipp for evaluering av måledata ved måling av fluidstraum.

Rettleiar til måleforskrifta

Måleteknisk ordliste

Standardar og andre anerkjende dokument

Evaluering av måledata ved måling av væskestraum

Forskrifta regulerer kva krav som blir stilte til måling av produsert mengd petroleum og mengd underlagt CO₂-avgift, og har som formål å sikre at nøyaktige og pålitelege målingar ligg til grunn for berekning av skattane og avgiftene til staten, og dessutan inntektene til rettshavarane frå petroleumsverksemda. Rettleiaren utdjupar og angir korleis forskrifta kan oppfyllast.

Forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta) og rettleiar til måleforskrifta var på høyring frå 1. juli 2022. Det kom inn 12 høyringssvar, og eit omfattande høyringsinnspel frå Offshore Norge. Revidert forslag til forskrift og rettleiar vart sendt på ny høyring 15. februar 2023. Det kom inn fem høyringssvar. Desse førte til nokre språklege justeringar utan materielle konsekvensar. Dei viktigaste endringane som følgje av høyringsinnspela kjem fram av høyringsnotatet frå 15. februar.

OD har etter siste høyring gjort nokre endringar i forskrift og rettleiar, og dessutan lagt til eit vedlegg til rettleiaren om evaluering av måledata ved måling av fluidstraum. Endringane inneber blant anna at grenseverdi for tilfeldig uvisse til målefeil eller kalibreringsfaktor i § 46 er endra til grenseverdi for kombinert uvisse til målefeil. Dette er vurdert som eit meir formålstenleg krav. Det er grunn til å tru at dei materielle konsekvensane av dei endringane som OD har gjennomført i etterkant av siste høyring i praksis er små. Vedlegget om evaluering av måledata ved måling av fluidstraum blir anteke å gi auka klarheit i forskriftskrav, særleg krava til ytinga til målarane.

OD forventar at rettshavar og andre som deltek i petroleumsverksemda som blir omfatta av forskrifta straks set i gang arbeidet med å implementere den nye måleforskrifta. ODs tilsyn vil gradvis tilpassast den nye forskrifta.

OD har forhåpningar om at den nye måleforskrifta vil gi auka forutsigbarheit for næringa og meir effektive tilsyn frå styresmaktene.

Oppdatert: 03.05.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.