CO2-lagringsatlas for Nordsjøen

Et atlas som beskriver mulige undergrunnslagre for karbondioksid i den norske delen av Nordsjøen blir i dag overlevert Olje- og energidepartementet.

Atlaset, som er utarbeidet av Oljedirektoratet, viser at dette området har en samlet lagringskapasitet på rundt 70 milliarder tonn - eller 70 gigatonn - karbondioksid. Oljeraffineriet på Mongstad i Hordaland, som er den største enkeltkilden for CO2-utlipp i Norge, slipper til sammenligning ut om lag 1,5 millioner tonn karbondioksid per år.

”Vi antok at de kartlagte områdene hadde et stort potensial, og det har vi nå fått bekreftet,” sier Eva Halland, prosjektleder for utarbeidelsen av atlaset.

Hensikten med atlaset, som er det første i sitt slag, er å gi en oversikt over geologiske strukturer som egner seg for sikker og langsiktig oppbevaring av CO2. Kunnskap om reservoaregenskaper, forseglingsbergarter, migrasjonsruter, lagringskapasitet og overvåkingsmetoder er avgjørende for å kunne fastslå om potensielle lagre er egnet til å oppbevare CO2 over lang tid.

Atlaset er basert på studier og data fra mer enn 40 års petroleumsaktivitet. Tjueen geologiske formasjoner er kartlagt og vurdert med hensyn til reservoarkvalitet og tilstedeværelse av forseglende lag. Reservoarer som er ansett som velegnede er utredet nærmere.

Oljedirektoratet har vurdert nedstengte olje- og gassfelt, i tillegg til produserende felt som etter planen skal stenges ned innen 2030 og 2050. Lagre som kan brukes i forbindelse med økt utvinning ved hjelp av injisering av CO2 er også beskrevet.

Arbeidet har ifølge Halland gitt en bedre forståelse av de kystnære områdene, inkludert formasjonene Utsira og Skade, som har vist seg å være mer komplekse enn antatt.

”Det kan være et stort potensial i disse formasjonene, men dette må utredes videre,” sier Halland.

Lagringsatlaset er rettet mot myndigheter og selskaper som har behov for informasjon om hvor CO2 kan lagres på en sikker og effektiv måte. I tillegg kan det være et nyttig verktøy i undervisningen på skoler og universiteter.

Atlaset kommer til å bli brukt av OD i forbindelse med utlysninger og søknader om lagring av CO2.

Atlaset - som bare finnes på engelsk - er gratis tilgjengelig for nedlasting fra Oljedirektoratets nettsted. Innbundet utgave koster 1000 kroner. (se høyre kolonne).

Oppdatert: 02.11.2022