1 - Sammendrag

Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) for å gi en overordnet beskrivelse av aktivitetene relatert til avslutning og disponering av utrangerte innretninger, samt å gi en markedsmessig vurdering knyttet til kapasitet og kompetanse i industrien i de nærmeste 8 til 10 årene fremover.

Rapporten er i hovedsak tredelt; en del som beskriver forventet behov for avslutning og disponering av de forskjellige innretningene, en del som beskriver teknologi og metoder for disponering, samt en del som gir en vurdering av de viktigste markedsaktørene og samlet kapasitet og kompetanse innenfor segmenter i denne bransjen. Beskrivelsene og vurderingene i denne rapporten er utelukkende basert på informasjon og dokumentasjon fra åpne kilder som finnes tilgjengelig på nettet.

I følge ODs faktasider er det per utgangen av 2017 85 produserende felt på norsk sokkel, hvorav 66 i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og 2 i Barentshavet. På disse feltene finnes det til sammen 92 innretninger (69 faste og 23 flytende), 276 undervannsinnretninger og 8 offshore lastesystemer.

Publikasjonen Decommissioning Insight 2017 [2] viser at en på norsk sokkel kan forvente at 14 plattformer, to flytende produksjonsskip og 29 undervannsinnretninger – til sammen ca. 240 000 tonn, hovedsakelig stål, vil bli brakt til lands for sluttdisponering i løpet av de nærmeste 8 årene frem til 2025.

Samme kilde anslår forventede disponeringskostnader på norsk sokkel til £0,4 til £0,8 milliarder per år fram til år 2025 i gjennomsnitt, tilsvarende ca. 4 til 8 milliarder NOK årlig og følgelig totalt ca. 50 milliarder kroner i perioden. På britisk sokkel er det vist at de aller største disponeringskostnadene er knyttet til permanent plugging av brønner (49 %) og fjerning av offshore innretninger (33 %), mens opphogging og håndtering av de utrangerte innretningene utgjør en relativt liten andel (2 %). Det er rimelig å anta at denne kostnadsfordelingen ikke er vesentlig ulik den for norsk sokkel.

Teknologi og metode for disponering er beskrevet for følgende hovedaktiviteter:

 • Permanent plugging av brønner
 • Disponering av dekksanlegg
 • Disponering av bunnfaste plattformunderstell i betong og stål
 • Disponering av flytende innretninger
 • Disponering av undervannssystemer
 • Gjenvinning og sluttdisponering

Hovedvekten er lagt på beskrivelse og vurdering av disponering av plattforminnretninger. Aktuelle fjerningsmetoder for dekksanlegg inkluderer:

 • Reversert installasjon
 • Bit-for-bit (piece small)
 • Tungløft (heavy lift)
 • Ettløft (single lift)
 • Reversert flyt-over (float over)

Stålunderstell vil kunne fjernes på de ovennevnte måtene i tillegg til dem listet nedenfor som også gjelder for betongunderstell:

 • Reflyte (re-float)
 • Etterlate
 • Delvis fjerning

Ved fjerning må det også tas stilling til valg av metode. De aktuelle metodene er i grove trekk fordelt mellom å gjenvinne materialet eller bruke konstruksjonen på en alternativ måte.

Tjenester og produkter som kreves i forbindelse med disponeringsaktiviteter er i hovedtrekk:

 • Prosjektstyring, prosjektering og rådgivningstjenester
 • Borerigger, bore- og brønnutstyr
 • Offshore konstruksjons- og støttefartøyer
 • Spesialutstyr og -tjenester
 • Anlegg for gjenvinning og sluttdisponering

For hver hovedaktivitet er det gjort en markedsmessig beskrivelse av de tjenestene og produktene som kreves, typiske aktører samt en vurdering av samlet kapasitet og kompetanse i markedssegmentet.