2 - Innledning

2.1 Bakgrunn

Petroleumsproduksjonen fra enkelte av feltene på norsk sokkel er avsluttet eller er i ferd med å avsluttes, og innretningene skal etter hvert disponeres. I forhold til økt aktivitet knyttet til avslutning og disponering, er informasjon om og vurdering av leverandørmarkedene og fokus på kostnadseffektive løsninger viktig i forhold til OD sitt arbeid. Staten vil bære en vesentlig del av kostnadene ved avslutning, og det er viktig med markeds- og kapasitetsforståelse ved behandling av planer som utarbeides når det tas beslutninger om disponeringsløsning.

 

2.2 Formål

Målsettingen er at markedsrapporten kompletterer ODs beslutningsgrunnlag ved behandling av avslutningsplaner gjennom gode markedsmessige vurderinger knyttet til kapasitet og kompetanse i industrien. Dette er forsøkt gjort ved å gi en beskrivelse av disponeringsvirksomheten med fokus på sluttdisponering av utrangerte innretninger, samt å gi en beskrivelse og vurdering av aktuelle aktører i dette markedet.

 

2.3 Arbeidsomfang

Rapporten dekker hovedsakelig fasene etter at myndighetene har fattet disponeringsvedtak, dvs. planlegging og gjennomføring av sluttdisponering. Rapporten omtaler kun overflatisk de oppgaver som går forut for gjennomføring av sluttdisponering, så som rengjøring og tømming (pigging) av rørledninger og prosessutstyr.

Nedstenging og disponering av innretninger tilhørende andre land rundt nordsjøbassenget er inkludert i den grad det har innvirkning på markedsforholdene for sluttdisponering av innretninger på norsk sokkel.

 

2.4 Datagrunnlag

Datagrunnlaget for denne rapporten er svært omfattende og kapittel 16 inneholder en fullstendig kildeliste. Rapporten er bygget opp med tanke på at det skal være enkelt å finne utfyllende informasjon om tall og fakta som er gjengitt, og det er dermed fokusert på grundige kildehenvisninger.

De mest sentrale kildene for informasjon om installasjoner i Nordsjøområdet har vært:

  • Norwegian Petroleum Directorate – Factpages [3]
  • Oil & Gas UK – Decommissioning Insight 2016 [4]
  • Oil & Gas UK – Decommissioning Insight 2017 [2]
  • OSPAR Data Files – Inventory of Offshore Installations 2015 [3]

Eksempler på fjernede installasjoner er hovedsakelig basert på rapporter tilgjengelige på nettsidene til den britiske regjeringen:

  • U.K. Government Department for Business, Energy & Industrial Strategy – Oil and gas: decommissioning of offshore installations and pipelines [5]

En evaluering av kapasitet og kompetanse er hovedsakelig basert på de følgende kilder:

  • Oil & Gas UK – Decommissioning Insight 2016 [4]
  • Oil & Gas UK – Decommissioning Insight 2017 [2]

Det er også send ut spørreskjemaer til noen leverandører av tungløftefartøyer og anlegg for mottak og behandling av utrangerte innretninger. Responsen har vært ujevn, men har gitt oss verdifull informasjon.