Forord

En av Oljedirektoratets (OD) oppgaver er å ha oversikt over petroleumsressursene på hele norsk kontinentalsokkel. OD arbeider derfor med å kartlegge mulige petroleumsressurser både i åpnede og uåpnede områder for å kunne ha et godt faktagrunnlag for framtidige beslutninger. Arbeidet er forankret i Tildelingsbrevet til OD, i delen som omhandler «Arbeide for langsiktig ressurstilgang», og i ODs strategiske plan for perioden 2016 – 2020 - «Kartlegge og promotere ressursene».

De siste årene har innsatsen primært vært rettet mot å samle inn data i Barentshavet nord og Barentshavet nordøst, mot grensen til Russland. Sommeren 2015 ble det blant annet boret grunne borehull øst og nord for Kvitøya. Resultatene herfra er viktige for forståelsen av geologien og ressurspotensialet i Barentshavet nord, inkludert grenseområdet mot Russland.

Basert på både nye og tidligere innsamlede data, har OD kartlagt området i østlige deler av Barentshavet nord og estimert ressurspotensialet. Flere analyser fra de grunne boringene er ikke ferdige så langt, og det pågår fortsatt arbeid for å kunne forstå geologien i Barentshavet nord enda bedre. Selv om det er samlet inn seismikk gjennom flere perioder, er det seismiske datagrunnlaget fortsatt begrenset.

Basert på dagens kunnskap er hovedkonklusjonene at området har en betydelig ressursmessig og verdimessig oppside. Evalueringen viser interessante strukturer og eventuelle petroleumsakkumulasjoner av betydelig størrelse, noe som gjør at OD ønsker å fortsette kartleggingen i området og øke kunnskapen.

Det er en selvfølge at framtidig petroleumsaktivitet i Barentshavet nord skjer i henhold til Petroleumsloven og innenfor de rammene som settes av Forvaltningsplanen for Barentshavet.

Det er viktig å understreke at det ikke er boret letebrønner i Barentshavet nord. Boring av letebrønner er nødvendig for å påvise eventuelle petroleumsressurser.

Rapporten som presenteres er ikke en vitenskapelig rapport, men en rapport som presenterer de geologiske vurderingene som ligger til grunn for evaluering av ressursene. Hovedtrekkene i geologien og ODs ressursestimater som speiler usikkerheten blir beskrevet.

 

Sissel-Eriksen.png

Sissel Eriksen
Letedirektør