Elektrifiseringsvurderinger for midtre nordsjø

Vi har gjennomført en områdeevaluering av kraft fra land til flere felt i området midtre Nordsjø. De inkluderte funnene er Dagny, Edvard Grieg, Draupne og Johan Sverdrup.

I tillegg er et uidentifisert fremtidig felt inkludert i evalueringen.

Uklassifiserte kostnadsestimater er utarbeidet og tiltakskost er beregnet for et hovedkonsept basert på et gitt sett forutsetninger og antagelser. For å sjekke robustheten av resultatet og for å identifisere hvilke parametere resultatet er mest følsomt for, har vi gjennomført sensitivitetsberegninger der sentrale forutsetninger er endret.

Studien viser en tiltakskostnad på 412 NOK/tonn reduserte CO2-utslipp. Dette er noe høyere enn summen av dagens CO2-avgift og kvotepris, men lavere enn CO2-kostnaden som er foreslått i klimameldingen. Sensitivitetsberegningene viser at tiltakskostnad er svært følsom for investeringskostnad, fremtidig energibehov og prisforskjell mellom gass solgt på kontinentet og elektrisk kraft fra nettet i Norge.

Last ned pdf

 

Oppdatert: 25.06.2019