Vedlegg A - Mandat

Mandat for oppdatering av studien «Kraft fra land til norsk sokkel» fra 2008.

I regjeringens politiske plattform (Granavoldenplattformen) kapittel 13 Olje og energi står det at regjeringen vil: «Oppdatere «kraft fra land»-studien fra 2008 og i den forbindelse vurdere å utvide utredningskravet om kraft fra land til også å gjelde andre klimaløsninger.»

Dette mandatet omhandler første del av dette punktet, altså oppdateringen av kraft fra land-studien fra 2008 som ble gjennomført av Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet.

Olje- og energidepartementet ber med dette om at Oljedirektoratet oppdaterer Kraft fra land-studien fra 2008. Oljedirektoratet skal koordinerer arbeidet med å legge fram en felles rapport fra de fire etatene.

Oppdateringen skal beskrive utviklingen og effekten av kraft fra land på norsk sokkel fram til i dag. Den oppdaterte studien skal beskrive mulighetene for, og konsekvensene av, kraft fra land-prosjekter på eksisterende felt framover. Kraft fra land blir vurdert i forbindelse med nye utbygginger på norsk sokkel og skal derfor heller ikke nå være en del av studien.

Studien skal bestå av to deler:

1) Utviklingen innen, og effekten av, kraft fra land på norsk sokkel fram til i dag.

2) Gjennomgang av eksisterende felt på norsk sokkel for å vurdere hvor kraft fra land til eksisterende installasjoner er aktuelt.

Nærmere om del 1 av studien som skal beskrive:

  • Den faktiske utviklingen for kraft fra land til norsk sokkel, herunder prosjekter med kraft fra land som er besluttet/gjennomført siden 2008.

  • Utviklingen av teknologi som teknisk muliggjør og/eller reduserer kostnadene ved kraft fra land-løsning til eksisterende innretninger, samt omtale av kostnadene ved alternative løsninger som havvind og andre teknologier som kan gi lavere utslipp fra kraftforsyningen til de omfattede feltene.

  • Endringer i, og perspektiver for utviklingen i kraftsituasjonen (etterspørsel, kraft fra land) og kraftnettet (nye/forsterkede linjer) siden 2008; regionalt og nasjonalt.

  • Utslippsreduksjoner på norsk sokkel, fordelt på kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp, som følge av kraft fra land-prosjekter som er besluttet/gjennomført. Virkemiddelbruk for å begrense utslippene skal også gis en kort omtale.

Nærmere om del 2 av studien som skal inkludere:

  • En gjennomgang av eksisterende felt på sokkelen i de relevante geografiske områdene for å identifisere installasjoner hvor kraft fra land, alene eller sammen med andre innretninger i området, er teknisk gjennomførbart.

  • En beskrivelse av muligheter og begrensninger for nye kraft fra land-prosjekter til aktuelle felt/ installasjoner og ev. nye innretninger i området, herunder grove estimater på kost/nytte.

  • Felt/installasjoner med kort gjenværende levetid, manglende plass-/vektkapasitet og/eller svært høye ombyggingskostnader identifiseres, men studeres ikke videre.

Oppdateringen av studien skal baseres på arbeid som er gjort eller pågår i industrien for å utrede kraft fra land til eksisterende innretninger. Studien skal gi et oversiktsbilde. Utredningene skal ikke være på et detaljnivå som trengs for å ta beslutninger om gjennomføring av tiltak.

Forslag til nye tiltak og/eller virkemidler fra myndighetenes side er ikke en del av studien.

Organisering av arbeidet

Arbeidet med studien koordineres av Oljedirektoratet på samme måte som ved studien i 2008. Oljedirektoratet leder arbeidet og ber om innspill fra de andre etatene innenfor deres ansvarsområder. Rapporten skal være et fellesprodukt fra de fire etatene.

Det etableres en styringsgruppe som ledes av Oljedirektøren og har representanter fra Norges Vassdrags- og energidirektorat, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet.

Rapporten ferdigstilles i løpet første halvår 2020 og leveres til Olje- og energidepartementet.