Vedlegg C - Forutsetninger for beregning av tiltakskostnader

Tiltakskostnader er beregnet på to forskjellige måter. En metode er vist i rapporten, og en metode er vist i vedlegg.

Sistnevnte sikrer sammenliknbarhet med Klimakur2030. I henhold til denne metodikken blir ikke reduksjon i CO₂-utslipp diskontert. Nevneren er dermed sum av redusert CO₂-utslipp.

Tiltakskostnadene som fremstilles i rapporten er beregnet med samme metodikk som er etablert praksis innenfor petroleumsforvaltningen og som er dokumentert i sektorveileder for samfunnsøkonomiske analyser i petroleumssektoren.

Denne finnes på Olje- og energidepartementets hjemmesider. Her følger en oversikt over forutsetninger for beregningene.

Beregning av tiltakskostnad i rapporten

Diskonteringen av utslippsreduksjonene bygger på en antagelse om at verdien av CO₂ kan utrykkes som en fast realpris over perioden tiltaket varer.

Tiltakskostnaden er beregnet etter samme metodikk som ble benyttet i Kraft fra land-rapporten fra 2008, og i henhold til følgende formel:

Formel for beregning av tiltakskostnad

 

Diskontering og valg av kalkulasjonsrente

Diskonteringssatsen er en sentral parameter i beregning av tiltakskostnaden. Petroleumsinvesteringer i forbindelse med myndighetenes behandling av utbyggingsplaner blir normalt vurdert med en realrente på 7 prosent.

I samråd med Olje- og energidepartementet er det valgt å bruke 5 prosent reelt som diskonteringssats i denne analysen. Dermed er analysen direkte sammenliknbar med Kraft fra land-rapporten fra 2008.

Olje, gass og NGL-priser

For å verdsette gass benyttes langsiktig gassprisen som ligger til grunn for Nasjonalbudsjettet 2020. Gassprisen er 1,97 NOK/Sm³.

I denne analysen forutsettes at frigjort gass som følge av kraft fra land vil bli solgt i markedet.

Gassen forutsettes solgt til brutto gasspris fratrukket tariffer. Netto gasspris vil dermed variere mellom de ulike feltene avhengig av hvilken eksportrute som benyttes.

Det er benyttet tariffer publisert av Gassco for nye bookinger i de ulike transport- og prosesseringssystemene (se tabell C-1). Antagelsen for Norskehavet er at det er tilstrekkelig kapasitet i Åsgard Transport og Kårstø.

Tabell som viser tariffer publisert av Gassco for nye bookinger i de ulike transport- og prosesseringssystemene.

Tabell C-1 Tariffer publisert av Gassco for nye bookinger i de ulike transport- og prosesseringssystemene.

Kraftpriser og samfunnsøkonomisk nettleie Kraftprisene er beregnet av Norges vassdrags- og energidirektorat. I analysen er det benyttet regionale kraftpriser for de relevante prosjektene.

Tabell over kraftpriser benyttet i analysene.

Tabell C-2 Kraftpriser benyttet i analysene. Enhet: øre/kWh, reelle 2019-kroner. Det er lagt til grunn en samfunnsøkonomisk nettleie på 5 øre/kWh i analysen.

Verdsetting av NOX

Gjeldende NOX-avgift på 22,69 NOK/kg NOX er brukt i beregningene. Avgiften antas å være flat reelt utover i tid.

Investeringer

Estimatene er gjort av operatørene for de ulike feltene. Estimatene inkluderer påslag for usikkerhet, men estimatene har ulikt usikkerhetsspenn. Noen av estimatene er umodne og har et usikkerhetsspenn på +/-50 %, mens andre er mer modne og med mindre usikkerhetsspenn.

Driftskostnader

Estimatene er gjort av operatørene for de ulike feltene. Utsatt produksjon som følge av midlertidig nedstengning Hvorvidt en installasjon må stenge ned ved en ombygging av kraftanlegget vil avhenge av utformingen av den enkelte installasjon. Det er ikke gjort en verdisetting av denne effekten i denne analysen.

Skattekostnad

I tråd med sektorveileder for samfunnsøkonomiske tiltak i petroleumsvirksomheten er netto budsjettvirkning for staten tillagt en skattekostnad. Skattekostnaden uttrykker den samfunnsøkonomiske alternativverdien av de offentlige midlene som bindes opp ved å gjennomføre prosjektene.